Story Telling


นางสาวชุติมาคล้ำภิบาลรหัส 57D0103104

รายวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ผู้สอนผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

Story Telling

คนที่ 1

ชื่อผู้เล่า นางสาวศุภรัตน์ภิรมย์ชม

ตำแหน่ง-

ชื่อเรื่อง "กล้าคิด กล้าทำ"

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตุลาคม 2556

สถานที่ โรงเรียนครบุรีอำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา

เรื่องย่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ไม่สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนคิดว่ายาก และนักเรียนกลุ่มนี้ก็มีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สนใจเรียน ดื้อและเกเรมาก ครูจึงใช้

ประกอบในการสอน และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน กำหนดเวลาในการทำงานและสรุปการทดลองด้วยการวาดภาพ ทำ Mind Mapping ประกอบ ผลคือ นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น สนุกสนานกับการเรียน

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร

วิธีแก้ปัญหาทำการทดลอง เล่นเกม ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสรุปการทดลองโดยการวาดภาพและทำ Mind Mapping ประกอบขั้นตอนการทดลองด้วย

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน สนใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีความสุขกับการเรียน ไม่เบื่อหน่าย

กลยุทธ์ในการทำงานการนำเกมมาประกอบในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน

Story Telling

คนที่ 2

ชื่อผู้เล่า นางสาวรดาการปรางสุข

ตำแหน่งครูค.ศ.3

ชื่อเรื่อง "ความดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง"

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับนักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2556

สถานที่ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์

เรื่องย่อ การทำสมุดบันทึกความดี ตามนโยบายของ สพม. 32 บุรีรัมย์ โดยให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ครูกำหนดหัวข้อให้นักเรียน วันนี้เธอทำความดีอะไรบ้าง กับใคร / เหตุการณ์ในชุมชน / ข่าวการเปลี่ยนแปลงในประเทศ / ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง จากนั้นครูช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ให้คำแนะนำ ส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านและให้

คำชื่นชม เสริมแรงทางบวกแก่นักเรียน

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหานักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม

วิธีแก้ปัญหาฝึกให้นักเรียนทำความดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น

แก่นความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถทำได้หลายวิธี รวมถึงการจดบันทึกความดีลงสมุดด้วย

กลยุทธ์ในการทำงานการจัดการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกให้เป็นคนที่เห็นแกประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Story Telling

คนที่ 3

ชื่อผู้เล่า นางสาวประมวลพยัคฤทธิ์

ตำแหน่งครู

ชื่อเรื่อง "สมาธิกับเด็กซน"

เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ป.1

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี 2553

สถานที่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่องย่อ เด็กชายปังปอนด์ นักเรียนชั้น ป.1/2 เป็นเด็กที่ซน เรียนไม่รู้เรื่อง มีเสียงเล็กแหลม เพื่อน ๆ ไม่ค่อยเล่นด้วย รูปร่างอ้วน และแต่งตัวไม่เรียบร้อยเป็นประจำ ครูจึงเรียกมาพูดคุยเรื่องการแต่งกาย แต่พฤติกรรมของปังปอนด์ก็ไม่ดีขึ้น ครูจึงให้นักเรียนชั้น ป.1/2 ทุกคนสวดมนต์ นั่งสมาธิเป็นประจำ หลังจากนั้นปังปอนด์มีพฤติกรรมดีขึ้น แต่งกายเรียบร้อย เพื่อน ๆ ยอมรับและเล่นกับปังปอนด์มากขึ้น

ขุมความรู้จากเรื่องเล่า

ปัญหานักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

วิธีแก้ปัญหาให้นักเรียนสวดมนต์ นั่งสมาธิ

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น แต่งกายเรียบร้อย เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ

แก่นความรู้ที่ได้รับการให้นักเรียนได้ฝึกสวดมนต์ นั่งสมาธิ สามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้นได้

กลยุทธ์ในการทำงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรนำกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติ พร้อมกับการฝึกให้นักเรียนมีสมาธิควบคู่ไปด้วย เช่น การเล่น Crossword หาคำศัพท์ในวิชาภาษาอังกฤษ การเย็บปักถักร้อยในวิชาการงานและเทคโนโลยี

การร้อยมาลัย การแกะสลักผัก ผลไม้ เป็นต้น

หมายเลขบันทึก: 580309เขียนเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2014 14:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2014 14:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี