​After Action Review:ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

After Action Review

หัวข้อการอบรม ทิศทางและแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

วิทยากร ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์

ผู้บันทึก นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ รหัสนักศึกษา 57D0103107

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ************************************************************************************

1. ความคาดหวังในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

1.1 ในฐานะที่เราเป็นนักพัฒนาหลักสูตรจะมีวิธีการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร

2. ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและวิถีชีวิต ดังนั้นเด็กไทยในยุคนี้ต้องเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ จึงจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและเติบโตด้วยความเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข เป็นกำลังสำคัญของชาติ

แนวทางในการจัดการศึกษาจึงเน้นให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอนความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นกิจกรรมที่หลากหลายและให้นักเรียนมีส่วนร่วม ดังนั้นการจัดการเรียนเรียนรู้จึงต้องเน้นที่กระบวนการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงควบคู่ไปกับการฝึกกระบวนการคิด มีการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องเผชิญได้ทุกสถานการณ์

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่จะนำไปช่วยเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ คือ รูปแบบการสอนแบบ 5 E เป็นรูปแบบการสอนทีใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เน้นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือทำ ซึ่งสามารถความรู้ไปประยุกต์ในการสร้างชิ้นงานเพื่อพัฒนาสังคมได้ รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถนำไปใช้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและอยากเรียนรู้ในเนื้อหานั้น

2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)ในขั้นนี้ครูอาจจะใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ร่วมกันเป็นการฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. ขั้นสร้างคำอธิบาย (Explanation)ในข้นนี้ผู้เรียนจะได้สร้างองค์ความรู้โดยการลงมือทำหรือการอภิปรายร่วมกันโดยที่ครูจะเป็นผู้ร่วมสรุปความรู้ที่ถูกต้องเรียน

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะได้นำความรู้ไปประยุกใช้ในสถานการณ์ใหม่เพื่อให้เกิดความรู้ที่คงทนส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

5. ขั้นประเมิน (Evaluation)จะเป็นการประเมินผู้เรียนจากสิ่งที่ได้เรียนมาซึ่งทำให้ผู้เรียนรู้จักตนเองถึงข้อเด่นและข้อด้อยของตนเองจนนำไปสู้การปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการเรียน

3. รู้แล้วคิดอะไรต่อ

การจัดการเรียนรู้มีหลากหลายวิธีที่จะนำมาพัฒนาผู้เรียนแต่ผู้สอนจะต้องเลิกรูปแบบการสอนให้เกมาสมกับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางด้านการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตนเองและสามารถหาวิธรการเรียนรู้จองตนเองตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

4. การนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ 5 E เป็นการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้สร้างความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนผ่านการลงมือทำพร้อมกับฝึกการแก้ไขปัญหาโดยที่ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนการสอน ครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติของผูเรียนแต่ละคนและควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสได้ได้เรียนรู้เท่ากันและสามารถพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/AAR/Story telling ของนางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ รหัส 57D0103107 สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 13 หมู่ 1ความเห็น (0)