บันทึกอนุทิน/AAR/Story telling ของนางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ รหัส 57D0103107 สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 13 หมู่ 1