บันทึกอนุทินครั้งที่1 สังคมแห่งการเรียนรู้

บันทึกอนุทินครั้งที่ 1

เรื่อง สังคมแห่งการเรียนรู้

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก นางสาวประมวล พยัคฤทธิ์ รหัส 57D0103109 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ 1

ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความต่อเนื่องในชีวิตประจำวันของทุกคน ไปจนตลอดสิ้นอายุ สังคมแห่งการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดการความรู้มีการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาบุคคล องค์กร และบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะและกะบวนการในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีแหล่งการเรียนรู้ มีอย่างพอเพียง หลากหลายมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางด้านองค์ความรู้ มีการจัดหาและรวบรวมความรู้ สร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม สร้างเนื้อหาหรือความรู้ที่เหมาะกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน

การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

จากความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องการเรียนรู้ภูมิปัญญา มีทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวเรา อีกทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็เป็นการเรียนที่เราพบเจอเหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดเวลาล้วนเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นเหมือนกับความรู้ที่เราได้รับจากโรงเรียน ในโรงเรียนก็เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเราสามรถนำการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งและฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น

บรรยากาศในการเรียนการสอน

มีการใช้ทักษะการคิด การตอบคำถามโดยไม่นิ่งเฉย ทุกคนมีความสุขกับการเรียน อาจารย์จะคอยชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาคิด มีการโต้ตอบ แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดเวลา และอาจารย์จะพูดหัวข้อโยงเข้ากับการเรียน โดยการยกตัวอย่างให้แสดงความคิดเห็นอยู่ตลอดและร่วมกันอภิปรายว่าจริงเท็จอย่างไร นักศึกษาทำความเข้าใจตามที่มีการสอนและโต้เถียงกัน คิดตาม และยกตัวอย่างที่มาจากประสบการณ์ของตนเอง มีการจดบันทึก ทำความเข้าใจกับเรื่องที่เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/AAR/Story telling ของนางสาวประมวล พยัคฤทธิ์ รหัส 57D0103109 สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 13 หมู่ 1ความเห็น (0)