วันแรกของการเริ่ม สอนชั้น ม.2 (05/11/2557)

วันแรกของการเริ่ม สอนชั้น ม.2

วันนี้ก็ได้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครับ คาบเช้าจริง ๆ ผมก็จะได้สอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่วันนี้ครูประจำชั้นของห้องนี้ก็จะขอรับสอนก่อนเพื่อที่จะได้แจ้งให้นักเรียนทราบถึงการเรียนการสอนในเทอมที่ 2 นี้ ส่วนคาบสอนช่วงบ่ายผมก็ได้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ครับ นักเรียนห้องนี้ก็จะโตกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่อยครับ ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญา มาถึงก็จะให้นั่งทำสมาธิเสร็จแล้วก็เข้าห้องเรียน ห้องนี้เทอมนี้ก็จะได้สอน การใช้ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 พบกันครั้งแรกก็กล่าวสวัสดีทักทาย ทบทวนเรื่องที่เรียนมาจากเทอมที่แล้ว จากนั้นก็จะเริ่มสอนถึง เรื่อง ความรู้เบื้องต้นของงานกราฟิก เมื่อสอนเสร็จก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดและทำการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต


นักเรียนก็จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายครับ หลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จหลังจากที่ได้เรียนรู้

ขนาดที่สอนอยู่ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยครับ แต่การเรียนการสอนก็ยังคงต้องดำเนินไปต่อ


เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้ว ผมก็ได้อธิบายความรู้เพิ่มเติมให้นักเรียนฟัง และให้รู้ถึงจรรยาบรรณในการตกแต่งภาพ และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามถึงปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ เสร็จแล้วก็ทำการสรุปเนื้อหาวิชาที่เรียนในวันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)