​ถ้าหลวงตาตายก็อยู่กับพุทโธซิ โดย รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล

ผู้เขียนขออนุญาตนำส่วนหนึ่งขอหนังสือพุทธศาสน์กับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นหนังสือของ รศ.ดร.นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล อาจารย์แม่ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสน์ มมส. สมัยผู้เขียนเรียนวิชาพุทธศาสน์กับการดำรงชีวิต กับท่านอาจารย์แม่ ตอนปี 1 เทอม 1 (รหัส 53) ถือได้ว่าหากไม่ได้เรียนรายวิชานี้ชีวิตผู้เขียนก็คงเขว่ไปอีกทางแน่นอน อาจารย์นารีรัตน์ท่านได้สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การพัฒนาตนเอง การควบคุมตนเองไปในทางที่ชอบ ที่ควร 

ถ้าหลวงตาตายก็อยู่กับพุทโธซิ

ในช่วงปี พ.ศ. ประมาณ 2534-2535 ผู้เขียนและเพื่อนได้ร่วมกันซื้อที่ดิน 1 ไร่ ท้ายหมู่บ้านตาด ซึ่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน จะเดินทางมาบิณฑบาตรบริเวณนั้น เมื่อมีโอกาสมาวัดและได้ขึ้นไปกราบหลวงตาที่กุฏิขององค์ท่าน ผู้เขียนได้กราบเรียนเรื่องซื้อที่ดินดังกล่าว องค์ท่านพูดทันทีว่า "ถ้าหลวงตาตายจะอยู่กับใคร" ผู้เขียนก็ถามทันทีว่า "ถ้าหลวงตาตายจะให้ลูกไปอยู่กับใคร" (พระลูกศิษย์หลวงตาองค์ไหน) องค์ท่านตอบว่า "ถ้าหลวงตาตายก้อยู่กับพุทโธซิ" ผู้เขียน ก็ตอบว่า "อยู่กับพุทโธ ไม่มีหลวงตาก็เหงาเหมือนกันนะ" เมื่อกลับออกจากกุฏิหลวงตามาพิจารณาดูว่าองค์ท่านท่านไม่เห็นด้วย ผู้เขียนจึงได้ขายที่ดินต่อให้อาจารย์บังอร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และนำเงินถวายองค์หลวงตา และต่อมาเพื่อนๆ ก็ได้น้อมถวายที่ดินดังกล่าวกับหลวงตา องค์ท่านปรารถว่า "ถวายที่ดินให้วัด ได้สมบัติกษัตริย์นะ"

(หนังสือพุทธศาสน์กับการดำรงชีวิต คำสอน ท่านอาจารย์แม่นารีรัตน์ รักวิจิตรกุล)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ใหม่ ความเข้าใจที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันความเห็น (0)