แผนการสอนแบบย่อเรื่องคลื่นกล

แผนการสอนแบบย่อเรื่องคลื่นกล เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา concept and teaching innovation of Physics 1 

ผู้จัดทำ นางสาวมัทยาภรณ์ รังษีคาร

            นางสาวศุภากร     พวงยอด

ซึ่งแผนการสอนฉบับนี้อาจมีข้อผิดพลาด ผู้จัดทำข้ออภัยไว้ณ ที่นี้และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ใขต่อไป

แผนการสอนฉบับย่อ.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการสอนแบบย่อเรื่องคลื่นกลความเห็น (0)