อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. เป็นกรรมการที่ปรึกษาผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องของ FAO

อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องและการประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO-TAG-LEAP-Large ruminants)

              ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา (Technical Advisory Group, TAG) ด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องและการประเมินผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม (Livestock Environmental Assessment and Performance, LEAP) ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) โดยมีการจัดประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ เมืองทิโวลี (Tivoli) ประเทศอิตาลี (Italy)
       
     โดยผลสรุปจากคณะที่ปรึกษา FAO จะนำไปใช้เป็นนโยบายของประเทศสมาชิกต่อไป ซึ่ง FAO เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐานอาหารและสารอาหาร รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านอาหารและการเกษตรให้ประเทศต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษต
             ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการปศุสัตว์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และในโอกาสที่ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องและการประเมินผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO-TAG-LEAP-Large ruminants)ในครั้งนี้ ได้สร้างความรู้สึกดีใจและภูมิใจให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีกับการได้รับเกียรติในครั้งนี้ด้วย

              กัมปนาจ เภสัชชา ข้อมูลข่าว/ภาพ
              กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)