การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ชื่อการศึกษาการพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษานางเบญจา จิตรสายธาร

ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ

ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะเรื่องการใช้คำที่ไพเราะ สละสลวยในการแต่งคำประพันธ์ ดังนั้นการแต่งคำประพันธ์ให้ได้ผลดีนั้น ควรมุ่งฝึกฝนนักเรียน
ให้ใช้ความคิดในการเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญ ไม่จำเป็นต้องอาศัยพรสวรรค์

ที่มีเฉพาะบุคคลเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันครูจะต้องค้นหาวิธีการสอนต่าง ๆ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและแสดงความสามารถเฉพาะตัวออกมาให้ได้ ด้วยการฝึกซ้ำ ๆ จะทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในด้านทักษะการแต่งคำประพันธ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ควรมีความรู้และทักษะการแต่งคำประพันธ์ที่ถูกต้อง จึงได้วางแผนการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคSTADกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 2) เพื่อพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การการแต่งคำประพันธ์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 3) เพื่อทดลองใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมเรื่อง การแต่งคำประพันธ์ โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ปีการศึกษา 2555 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ จำนวน 16 แผน (2) ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ แบ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ละ 4 ชุด รวม 16 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เรียนด้วยชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์

จำนวน 40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t–test

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” นักเรียนมีพฤติกรรม การเรียนรู้ ในด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพของกระบวนการ เท่ากับ 93.56 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ 93.36

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 24.88 คิดเป็นร้อยละ 62.19 หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 34.50 คิดเป็นร้อยละ 86.25 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6363 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.63 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางการเรียนมีความก้าวหน้า ( t = 10.87 ) คะแนนหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์เรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการในเนื้อหาที่สูงขึ้น

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน จากการเรียนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน สูงสุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 รองลงมา คือด้านสื่อการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 น้อยที่สุดคือด้านเนื้อหาและด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64

หมายเลขบันทึก: 579150เขียนเมื่อ 23 ตุลาคม 2014 11:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 ตุลาคม 2014 11:48 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี