ครูชนบทตะนาวศรี

ครูชำนาญการ
สพป.รบ.๑ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
Usernameniroot2014
สมาชิกเลขที่201785
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อดีตเด็กเลี้ยงวัว  รับจ้างถากหญ้า  ปลูกอ้อย  เด็กวัด  ปลูกมัน  ขุดมัน แบกมัน  ทำไร่  ช่วยพ่อแม่
ประวัติการศึกษา
-ระดับประถมศึกษา จาก ร.ร.ชุนชนวัดรางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จาก ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์   อ.จอมบึง   จ.ราชบุรี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์   อ.เมือง  จ.ราชบุรี
- ระดับอุดมศึกษา
- ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ) เกียรตินิยมอันดับ๒  สาขาวิชาการศึกษา โปรแกรมวิชา สังคมศึกษา
  เมื่อ ปี  ๒๕๔๓ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี 
- ปริญญาโท   ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา การบริหารการศึกษา  จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เมื่อ ก.ค. ปี ๒๕๕๗
ปัจจุบัน 
  รับราชการครู ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  ทำการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ม.๑-๓
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง   อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี    งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ช่วงชั้น ๓
หัวหน้าโครงการอาเซียนศึกษา    โครงการสถานศึกษาพอเพียง   โครงการตลาดนัดวิชาการ และอื่นๆ