บันทึกอนุทินครั้งที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ของนางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม

บันทึกอนุทินครั้งที่ 1

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นกับการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 102611

วันที่เรียน วันอาทิตย์ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันที่บันทึก วันจันทร์ ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์

ผู้บันทึก นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม รหัสนักศึกษา 57D0103117 ป.โท หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 หมู่ 1

1 . การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน/ความคาดหวัง

-

2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเรียน

             ในการเรียนวันนี้ดิฉันได้ทราบว่าในการเรียนรายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่เราต้องรู้ให้ขึ้นใจนั้นคือ สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร สำคัญและจำเป็นอย่างไร สิ่งที่ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร มีกระบวนการอย่างไร และแบบไหนที่เรียกสังคมแห่งการเรียนรู้ หลังจากนั้นดิฉันก็ได้เรียนรู้ถึงสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญของการเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็น ของการเรียนรู้ เป็นที่ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคนในชุมชนแห่งนั้น

             ลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ บุคคลนั้นจะตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเรียน เป็นคนที่มีทักษะกระบวนการในการคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา ใฝ่รู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้ความรู้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตน เรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

เมื่อเกิดการเรียนรู้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า การเรียนรู้นั้นคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งภายใน คือความรู้สึก จิตใจ และพฤติกรรมภายนอก นั่นคือพฤติกรรมที่แสดงออกให้เราเห็น

3. บรรยากาศในชั้นเรียน

             เป็นการเรียนที่ฝึกให้เราคิด วิเคราะห์ เนื้อหา มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้สนุก ได้แง่คิดใหม่ๆ ในการเรียน

4. การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

              สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ โดยการฝึกเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเรียนของเรา เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่ใฝ่รู้ ไม่สนใจเรียนของตัวเราเอง เพื่อที่จะได้มีความรู้ มีทักษะในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/ AAR / Story telling ของ นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์ชม รหัส 57D0103117ความเห็น (0)