อนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 เรื่อง สังคมแห่งการเรียนรู้

อนุทิน รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 

โดย นางสาวอุไรวรรณ ภูจ่าพล สาขาหลักสูตรและการสอน รหัส 57D0103124 ระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ หมู่ 1 

ครูผู้สอน ผศ. ดร. อดิศร เนาวนนท์ วันที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557

 1. การเตรียมตัวล่วงหน้า -
 2. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ
  • สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา ตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นของการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวัน
  • บุคคลแห่งการเรียนรู้ จะต้องตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีความใฝ่รู้สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีโอกาสและสามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรม คือ การกระทำ โดยพฤติกรรมยังสามารถแบ่งได้เป็น พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน เช่น ความรู้สึก นึกคิด จิตใจ ไม่สามารถวัดได้ด้วยตาเปล่า พฤติกรรมภายนอก คือ พฤติกรรมที่แสดงออกให้เห็น สามารถวัดได้ด้วยการสังเกต
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่เรียน
  • การจัดการความรู้ เป็นการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ รวมทั้งการเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เอามาจัดระบบ แล้วนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม
  • สังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ในชีวิตประจำวัน เพราะมนุษย์ไม่สามรถอยู่คนเดียวเพียงลำพังได้ ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ดังนั้นมนุษย์จึงเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากตัวบุคคล หรือจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
  • บุคคลแห่งการเรียนรู้ ต้องเป็นคนที่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ว่าตนเองจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบเรียนรู้จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัว หรือเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ กระตือรือร้น กระหายที่จะเรียนรู้และหาโอกาสที่จะเรียนรู้ ทำให้มีโอกาสและสามารถที่จะเลือกเรียนรู้ตลอดชีวิต
  • แนวทางในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้คนไทยมีสิทธิเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 4. การนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน
  • การนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ฝึกตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา จากแหล่งต่าง ๆ นำเอาความรู้ที่ได้มาจัดการความรู้ แล้วนำไปใช้ในงานของตน
  • นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดย พยายามจัดการเรียนการสอนและกระตุ้นให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ โดยเน้นให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มจากห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน จนขยายไปถึงสังคมที่นักเรียนอาศัยอยู่
 5. บรรยากาศในการเรียน
  • ครูผู้สอน ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี มีการกระตุ้นให้นักศึกษาคิดโดยการใช้คำถาม และมีการถามต่อยอดคำตอบของนักศึกษาเพื่อให้บรรยากาศเป็นไปแบบการถกเถียงกันแต่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลทางวิชาการ มีการสอดแทรกมุกตลกเพื่อให้นักศึกษาไม่เครียดจนเกินไป
  • เพื่อนร่วมชั้นเรียน ตั้งใจเรียนและมีการแสดงความคิดเห็นเมื่อครูผู้สอนถาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)