การศึกษในอาเซียน

        นางสาวณัชชา เวียงสิมา รหัส 57D0103106  ปริญญาโทภาคพิเศษสาขาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่ 13

รายวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ผู้สอนผศ. ดร. อดิศรเนาวนนท์

อนุทินครั้งที่ 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2557

สิ่งที่คาดหวัง ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์

ประโยชน์ที่ได้รับในการฟังการบรรยาย ความรู้ที่ได้นำมาเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย กับกลุ่มสมาชิกในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ เริ่มปฐมวัย ป. 1 ป. 4-6 ม.ต้น ม.ปลาย เริ่มทักษะ ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนส่วนมากจะใช้เวลา 12 ปีเหมือนกัน จัดการเรียนการสอน ฟิลิปปินส์จะใช้ ตาการลอกต์ และภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

สิงคโปร์วิสัยทัศน์ของกระทรวงมี 4 อย่าง 1. มั่นใจในตนเอง 2. เรียนรู้ด้วยตนเอง 3. คิดสร้างสรรค์

4. พลเมืองที่มีจิตสำนึกที่ดี การเรียนของสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษ การสอบวัดความรู้ระหว่างช่วงชั้น ความเข้มข้นในการสอยแตกต่างกันไป โดยเฉพาะในสิงคโปร์จะให้ความสำคัญกับการสอบเป็นอย่างมากคนเก่งสอบเข้าเรียนมหาลัยที่ดีระดับประเทศดังนั้น ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้เรียน ประเทศพัฒนาการศึกษาได้ดีมาก เพราะประเทศสิงคโปร์เน้นการมีสำนึกที่ดี พลเมืองก็เป็นพลเมืองดี

เวียดนามแบ่งการเรียนเป็น 2 ช่วง เช้าและบ่าย ถ้าเรียนเช้าบ่ายกลับบ้าน ถ้าเรียนบ่ายเช้าไม่ต้องมาเรียน เวียดนามฝึกให้นักเรียนขยันมาเรียนตั้งแต่ 7.00 น เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในเวลาว่าง การจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก จัดการศึกษาในประเทศในอาเซียน

นำไปใช้ประโยชน์ ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้สามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครูคอยให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเพิ่มเติม

บรรยากาศในการฟังบรรยายและเสวนา ผู้บรรยายใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยาย ทำให้ต้องตั้งใจมากขึ้น รวมถึงได้ตรวจสอบสิ่งที่ฟังกับผู้แปลภาษาไทย มีการเสวนาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้บรรยายแต่ละท่าน มีนักศึกษาจากประเทศจีนได้ร่วมแบ่งปันความรู้ในประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนนักศึกษาปริญญาโทรุ่น 13 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)