โครงการร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา 3 สถาบัน : มรภ.สวนสุนันทา, มรภ. หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.นครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557 ผมนำลูกศฺิษย์ปริญญาเอก สวนสุนันทา รุ่นที่ 8 มาร่วมในโครงการร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา 3 สถาบัน หัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์ภาคการศึกษาจาก Macro สู่ Microและทฤษฎี 8K 5K เพื่อสร้างมูลค่าแบบ 3V: มรภ.สวนสุนันทา, มรภ. หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.นครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira&Teaching Ph.D.ความเห็น (1)

โครงการร่วมสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา 3 สถาบัน :

มรภ.สวนสุนันทา, มรภ. หมู่บ้านจอมบึง, มรภ.นครปฐม

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

12 ตุลาคม 2557

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ สิ่งสำคัญในวันนี้ 4 ประเด็น คือ

1. มอง Macro ไปสู่Micro

  • -เน้นหลักสูตรศึกษาศาสตร์ เพราะธุรกิจเน้นไปทาง Service sectors ต้องเข้าใจคุณภาพของคนเพื่อรองรับสู่การเปลี่ยนแปลง

2. มองไปที่นวัตกรรม เน้นไปที่เป้าหมาย ที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรเพื่อสร้างศักยภาพให้เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือเรื่อง ทฤษฎี 8K 5K เพื่อไปสู่นวัตกรรม

- ต้องใฝ่รู้

- มีความรู้ใหม่

- มีความคิดสร้างสรรค์

3. เมื่อมีไอเดียแล้วทำอย่างไรจึงจะทำให้สำเร็จ ในการศึกษาต้องคำนึงถึงลูกค้า คือ สังคม

วันนี้ต้องการให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นวัตกรรมที่สำคัญคือ

  • -นวัตกรรมธุรกิจ
  • -นวัตกรรมการศึกษา ผู้นำต้องเปิดโอกาส เปิดกว้าง ให้ลูกน้องมีส่วนร่วม เป็นระบบที่ลดการบริหารแบบราชการ
  • -ต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ อนาคตข้างหน้าการศึกษาไทยอีก 20 ปี จะเป็นอย่างไร

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากในปัจจุบัน

มรภ.สวนสุนันทา

1. จ่าเอกดิเรก : ครั้งแรกที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ คือ มีคำว่าท้องถิ่น จึงเข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ ช่วงแรกกดดันในการเรียนมาก แต่พอช่วงหลังปรับตัวตั้งใจเรียน มีระบบการเรียนที่แปลก คำแรกที่ศึกษาคือเรื่องทุนมนุษย์ สิ่งที่ได้จากอ.จีระ และอ.สมชาย คือ การใฝ่รู้ ต้องอ่านหนังสือพิมพ์มากขึ้น เพราะกลัวสู้อาจารย์ไม่ได้ อีกประเด็นคือ ภาษาอังกฤษที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม อีกทั้งเรื่อง8K 5K สามารถมาปรับใช้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี

2. คุณวัฒนศักดิ์: ตัดสินใจเรียนหลักสูตรนี้ เพราะเป็นเรื่องการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ คิดว่าน่าจะประยุกต์ในการทำงานได้ คำถามแรก อ.จีระ ถามว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรนี้ ซึ่งผมตอบไม่ได้ ทุกวันนี้ที่ซึมซับจากอ.จีระ คือ 2R'S คือ Reality ความจริง ทันเหตุการณ์ Relevance คือ การตรงประเด็น มุ่งการศึกษา

3. คุณรวิศว์ ได้รู้ลึกซึ้งขึ้นว่าการจัดการคืออะไร แบบลึกกว่าเดิม

4. อ.สุพัตรา เรียนต่อที่นี้เพราะเห็นว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิมาสอน อาจารย์มี Model HR Architecture ต้องเริ่มจากครอบครัว การเลี้ยงดู การศึกษาที่ดี เพื่อเป็นรากฐานของปัญญาที่ดี

5. คุณนลินี วันนี้มาเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กันในเครือข่ายศึกษาศาสตร์ เรื่องนวัตกรมการจัดการจะเข้ากับศึกษาศาสตร์ได้อย่างไร คือ สามารถนำเอาหลักการนวัตกรรมการจัดการมาประยุกต์กับการศึกษา เป้าหมายของนักศึกษา คือ จบการศึกษา คือต้องเอานวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามา

ดร.ชวน : เป็นลูกศิษย์อ.จีระ และได้แนวคิดดีๆมากมาย จากการเชิญอาจารย์มาทำ Workshop ครั้งแรกที่นครปฐม

เราได้เรียนความคิดของศ.ดร.จีระ ได้ฟังแนวคิด และ Content ต่างๆ ถ้าเราไม่มีความรู้ ก็จะจับจุดไม่ได้ หลักสูตรนี้

ดร.จีระ: นวัตกรรมล้มเหลว เพราะคนคิดโกงมากมาย ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย คือ มรภ.นครปฐม และ หมู่บ้านจอมบึง ตั้งใจมาเป็นแนวร่วมอย่างจริงจัง ให้รู้ว่าเครือข่ายของผมเป็นอย่างไร

ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์ มรภ.จอมบึง: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาที่มหาวิทยาลัย มีหลายแนวคิดที่ได้จากศ.ดร.จีระ

การเรียนการสอนนักศึกษาต้องให้ข้อมูลที่ได้มีทั้งภาษาไทยและตำราภาษาอังกฤษ

มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

1. คุณกชกร นักศึกษาปริญญาโท วันนี้รู้สึกตื่นเต้น ตั้งแต่มาเรียนคือ เป็นครูผู้ช่วย ไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษเลย เวลาอ.พรศักดิ์ บอกว่าให้อ้างอิงภาษาอังกฤษ ก็รู้สึกท้อ แต่รู้สึกว่าต้องเอาชนะให้ได้ ช่วยกันเรียน ค้นคว้า หาความรู้

มรภ.นครปฐม

1. นักศึกษารุ่นที่ 2 ปริญญาเอก : รู้สึกภาคภูมิใจ และได้อ่านทฤษฎี 8K 5K ขอสนับสนุนว่านอกจากอ้างอิงตำราไทยแล้วต้องอ้างอิงภาษาอังกฤษด้วย

อ.จีระ: ศึกษาศาสตร์ต้องนึกถึง Demand side ในอนาคตเน้นเรื่องการบริการมาก ต้องเน้นผลิตทุนมนุษย์เพื่ออยู่รอดในอนาคต

2. ปริญญาเอก รุ่น 1 เป็นตำรวจ หลายท่านสงสัยถามว่ามาเรียนด้านบริหารการศึกษาทำไม คำตอบแรก คือ รักมรภ.นครปฐม

อีกประการ คือ ได้เป็นอาจารย์พิเศษ ดังนั้นต้องมีความใฝ่รู้ไม่จบสิ้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดีมาก ผมทำวิทยานิพนธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตำรวจ ผมตัดสินใจตอบรับเข้าโครงการนี้ทันทีที่ทราบว่าท่านศ.ดร.จีระจะมาให้ความรู้

การจัดการทางการศึกษา เป็นการบริหารถึงความหลากหลาย

การปลูกมนุษย์ต้องใช้เวลาทั้งชีวิต ถ้าไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรม ความคิดของคนไทยก็ไม่สามารถเอาชนะได้

คณบดี: อ.จีระพูดถึงเรื่องทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และอีกหลายทุน ผมสนใจว่ามันคืออะไร มาอ่านงานของอ.จีระ สามารถนำมาใช้ในงานด้านคณะรัฐประสาสนศาสตร์

สิ่งสำคัญ ที่สร้างคนได้คือนวัตกรรม เรื่องประกันคุณภาพเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่ง Risk management นวัตกรรมที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่คนคิด ทดลองใช้ แต่ส่วนหนึ่งหายไป แต่อีกส่วนหนึ่งยั่งยืน คิดว่าการมีส่วนร่วมของคนเป็นบริบทใหม่ที่ทำให้เกิดความยั่งยืน โดยให้คนในท้องถิ่นบริหารจัดการเอง

อ.จีระ. การเรียนที่ดีในวันนี้ต้องเป็น Co-creator ต้องทำงานร่วมกัน ทำงานข้ามศาสตร์ อย่าทำงานคนเดียว ศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นเพื่อความเหมาะสม แต่ในโลกความเป็นจริงต้องมีการข้ามศาสตร์

การเรียนหนังสือรุ่นใหม่ คือ ต้องมีการ Execution ให้ลูกศิษย์มีพลัง ไม่ใช่แค่ลอกตำรา เปิดโอกาสให้เขา

คุณพิชญ์ภูรี: เช้านี้ไปดูงานที่บ้านตะโกล่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไกลที่สุด แต่เจริญที่สุด เราไปด้วยการที่มี Knowledge and sharing ทำให้รู้ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรมการศึกษา

คุณสร้อยสุคนธ์: ภูมิใจมากที่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ว่าไม่แก่เกินเรียน เมื่อเรียนแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นมาใช้เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ

ทุนมนุษย์ HR Architecture ของดร.จีระ เป็นโมเดลที่สุดยอดมาก ขอให้ทุกท่านศึกษาเรื่องนี้ใน Blog www.chiraacademy.com ในหมวด Ph.D.

ทุน หมายถึงไปแล้ว เสียไปแล้วได้มา ในหลักการของเศรษฐศาสตร์ วันนี้ก็เช่นกัน ท่านเสียเวลา แต่ได้ความรู้ และความคิดเห็นของทุกๆคนซึ่งเป็นประโยชน์มาก

สัดส่วนของ8K 5K ของแต่ละคน มาใช้ไม่เท่ากัน

3V ในวันนี้ทุกคนก็ได้รับไป ได้แก่

  • -Value added
  • -Value creation
  • -Value diversity

ขอให้นักศึกษาคิดและทำทุกวันเหมือนอ.จีระ พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า ต้องสร้างคนดี ก่อนคนเก่ง

  • อ่านหนังสือเรื่อง Good to Great และ เรื่อง Execution การทำอะไรต้องถามตัวเองเสมอว่า เป้าหมายของเราเป็นอะไร และต้องทำอย่างไร
  • ทุกสิ่งที่ทำต้องเริมด้วยทุนจริยธรรม เพื่อสร้างสิ่งที่เราทำให้มีความสุข และคิดอย่างยั่งยืน ระยะสั้นต้องไม่ทำลายระยะยาว
  • การเดินทางไปที่โรงเรียนตะโกล่าง สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยเรื่องความสำเร็จหรือกีฬาและดนตรีสร้างเด็กไทยให้มีความสุข เมื่อมีความสุขก็เป็นคนดี หลังจากนั้นเรื่องคอร์รัปชั่นก็หมดไป