โครงการอบรมทิศทางแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ชื่อนางอัมพรนามสกุลนันทะเสนาเลขที่57D0103122

รหัสวิชา102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโทภาคพิเศษรุ่น13หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิตโปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอนผศ. ดร.อดิศรเนาวนนท์

…………………………………………………………………………………………………………………………

บันทึกอนุทิน โครงการอบรมทิศทางแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรและการสอน

ของผศ.ดร. พิมพ์พันธ์เดชะคุปต์

วันที่31เดือนสิงหาคมพ.ศ.2557

1.ความรู้ที่ได้รับ

ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการอบรมของผศ.ดร. พิมพ์พันธ์เดชะคุปต์ได้แนะนำตัวเองก่อนและผู้ช่วยในการบรรยาย เริ่มจากการรู้จักนักศึกษาก่อน ว่ามีอาชีพอะไรกันบ้าง สอนรายวิชาใดโรงเรียนที่ท่านสอนมีการจัดการเรียนการสอนแบบใด เช่นโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการทราบข้อมูลเบื้องตนนักศึกษาก่อนการเข้าเนื้อหาที่จะอบรมอาจารย์ได้นำเสนอหนังสือที่น่าสนใจและควรมีไว้ในการประกอบการศึกษาดังนี้

1.พระราชบัญญัติการศึกษาพ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 (2545)

2.พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ A-Lและ H-Z

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ใช้เสริมสร้างผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีดังนี้

1.วิธีการสอน มี3 วิธีวิธีสอนแบบสืบสวนวิธีสอนแบบโครงงานและวิธีสอนแบบอุปนัย

2.รูปแบบการสอนมี4รูปแบบคือ รูปแบบการเรียนรู้แบบCIPPAรูปแบบการเรียนรู้4ขั้นตอนรูปแบบการเรียนรู้5ขั้นตอนและรูปแบบการเรียนรู้7ขั้นตอน

3.แนวการสอนมีดังนี้ การจัดการเรียนการสอนเน้นเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐานการเรียนรู้ใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ใช้สถานการณ์จำลองเป็นฐานการเรียนรู้ใช้เด็นประสังคมเป็นฐานการเรียนรู้ใช้เด็นประสังคมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เป็นฐานและกระบวนการเรียนรู้5ตอน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการสืบสอบและกระบวนการทำโครงงานกระบวนการวิเคราะห์กระบวนการสื่อความหมายกระบวนการสร้างความรู้กรบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์กระบวนการที่ครูนำไปใช้ในการเรียนกาสอน ในรายวิชาคือกรบวนการเรียนรู้5ขั้นตอน(5 STEP)มีดังนี้ขั้นที่ 1ระบุคำถามขั้น2แสวงหาสารสนเทศขั้น3สร้างความรู้ขั้น4สื่อสารขั้น5ตอบแทนสังคม ในขั้นที่ 1ระบุคำถามขั้น2แสวงหาสารสนเทศขั้น3สร้างความ เป็นบทบาทหน้าที่ครูควรรู้เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ขั้น4สื่อสารบทบาทหลักของครูผู้สอนและ ขั้น5ตอบแทนสังคม บทบาทหน้าที่ครูควรรู้ให้คำปรึกษา

ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันอาจารย์ให้นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันดังนี้

1.กำหนดให้แต่ละกลุ่มไปรับแผ่นป้ายที่ทำจากฟิวเจอร์บอร์ดแล้วมีตัวภาษาอังกฤษ A B Cแต่ละคำจะใช้คนละสีกัน

2.อาจารย์มีคำถามให้นักศึกษาตอบ ในคำถาม1 ข้ออาจมีหลายคำตอบก็ได้

กิจกรรมนี้สนุกคิดว่าจะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยที่ตนเองรับผิดชอบบางเรื่องครูต้องบรรยายให้เข้าใจก่อนเมื่อเวลาครูถามนักเรียนจะไม่ค่อยตอบจะนำวิธีการนี้ไปใช้ในห้องเรียน

กิจกรรมตอนบ่ายแบ่งกลุ่มโดยให้แต่ละกลุ่มเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนของครูว่าระหว่าง Teacher –center และ Childcenteredได้ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนแบบ Teacher –centerครูจะเป็นผู้อธิบายเนื้อหาต่างๆลดบทบาทนักเรียนครูมีบทบาทมากการประเมินผลใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกที่ครูเตรียมให้ ส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบChildcenteredเด็กค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ สร้างชิ้นงานครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา การสอนแบบChildcenteredนักเรียนจะได้ความรู้การปฏิบัติจริง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือทุกคนร่วมกันทำงานหลังจากนั้นก็ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอเพื่อต่างกลุ่มแล้วให้เพื่อนมีส่วนร่วมในการประเมินการผลการนำเสนอของกลุ่มนั้น

2.หลังจากที่ได้ฟังแล้วคิดอะไรต่อยอดนั้น

นำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อในการทำผลงานทางวิชาการการและการทำงานหรือนำเสนอผลงานเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าแล้วต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน

3.การนำไปประยุกต์ใช้

นำกระบวนการและรูปแบบต่างๆที่ได้รับนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองและกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมนำไปใช้ในห้องเรียนที่รับผิดชอบ

บรรยากาศในการเข้าร่วมกิจกรรม

บรรยากาศในการอบรมทุกคนมีความตั้งใจพร้อมรับความรู้จากวิทยากร สนุกสนานก่อนรับประทานอาหารและตอนบ่ายมีการนำเสนอตอบคำถามตรงประเด็นบ้างและไม่ตรงบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าเร้าพลังความเห็น (0)