​งานประเพณีออกพรรษา ๒๕๕๗


มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : ระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยงานศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดได้ร่วมงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นพร้อมกับเข้าร่วมการประกวดสรภัญญะอีสาน การแสดงกิจกรรมบนเวที การกวนข้าวทิพย์ การประกวดประดับประทีปโคมไฟ สำหรับผลการประกวดปรากฏว่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้รับรางวัล ดังนี้๑. ชนะเลิศการประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทประชาชน

๒.รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดประดับประทีปโคมไฟ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-กิจกรรมน่าสนใจมาก ๆครับ

-ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม..

-ขอบคุณครับ