กิจกรรมชุมชนบ้านซอนสมบูรณ์ ลพบุรี กระุต้นคนเลิกเหล้าได้จริงกว่า 10 คน

สสส.หนุนชาวบ้านชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ลด ละ เลิก ดื่มแอลกอฮอล์ผู้นำชุมชนเผยชวนเยาวชนร่วมรณรงค์ ใช้งานบุญ งานวัดเป็นจุดเริ่มจนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเล็งขยายโครงการในงานประเพณีอื่นๆเพิ่มเติม


บ้านชอนสมบูรณ์ทำได้

ชาวบ้านลดละเลิกเหล้า

สสส.หนุนชาวบ้านชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ลด ละ เลิก ดื่มแอลกอฮอล์ ผู้นำชุมชนเผยชวนเยาวชนร่วมรณรงค์ ใช้งานบุญ งานวัดเป็นจุดเริ่มจนชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น เล็งขยายโครงการในงานประเพณีอื่นๆเพิ่มเติม

นายเสนอ กอกัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี เปิดเผยว่าชาวชุมชน 210 หลังคาเรือน มีชาวบ้านอาศัยอยู่ 900 กว่าคน จากผลการสำรวจชุมชนพบว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของชาวชุมชนยังดื่มสุรากันอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บางครอบครัวดื่มเหล้าทั้งหัวหน้าครอบครัวและสมาชิกครอบครัว และพบว่าในจำนวนนั้นมีผู้ติดสุราเรื้อรัง 10 คนจึงได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม วัดที่ตั้งอยู่ในชุมชน เพื่อหาทางลดการดื่มแอลกอฮอล์ของชาวบ้าน และได้ขอการสนับสนุนทุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) จัดทำโครงการ “ชุมชนบ้านชอนสมบูรณ์ ลด ละ เลิกดื่มแอลกอฮอล์“ โดยชักชวนเยาวชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์ให้ชาวชุมชนลดละเลิกดื่มเหล้า ในงานบุญ เช่น ทอดกฐิน เข้าพรรษา จัดพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นสงกรานต์ และออกกฎห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตวัดเด็ดขาด ขณะเดียวกันก็จัดอบรมเด็กในกลุ่มเสี่ยง หรือเด็กที่ถูกพ่อ-แม่ทอดทิ้ง นำผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของการดื่มสุรา ควบคู่กับความรู้ด้านเพศศึกษาทุกเดือนผลจากการรณรงค์และการสร้างกิจกรรม ทำให้การดื่มสุราในหมู่บ้านลดลง มีผู้เลิกดื่มได้เด็ดขาดกว่า 10 คน จึงได้ขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้เข้ามาช่วยเหลือทุนในการประกอบอาชีพควบคู่ไปด้วย

“แต่เดิมนี่หมู่บ้านผมดื่มเหล้าทั้งหมู่บ้าน แต่หลังจากมีการรณรงค์ ให้เด็กๆลูกหลานเขามาช่วยรณรงค์ลดละเลิก ก็ทำให้การดื่มเหล้าลดลง มีคนเลิกได้ก็เยอะ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก่อนนี้ในวัดยังมีถือขวดเหล้าเข้ามาเลย แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ห้ามเด็ดขาด”ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.ชอนสมบูรณ์ กล่าว

ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยอีกว่าขณะนี้ได้ขยายโครงการเพิ่มขึ้นในงานบุญอื่นๆ โดยในปีนี้ได้เข้าไปให้คำแนะนำการจัดงานบวชปลอดเหล้าได้ 2 งาน ซึ่งทำให้เจ้าภาพลดต้นทุนในการจัดงานได้ และทำให้งานบวชไม่มีคนเมามาก่อความรำคาญให้แก่ผู้มาร่วมงาน ส่วนในงานศพปลอดเหล้านั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องยากเพราะดื่มกันมาอย่างยาวนาน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ก็จะพยายามอธิบายถึงข้อดีของการจัดงานปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้แรงโน้มน้าวจากชุมชน รวมทั้งวัดและเยาวชนลูกหลานด้วย ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้โครงการให้ต่อเนื่อง

น.พ.กิจจา เรืองไทย กรรมการบริหารแผนสร้างสรรค์โอกาส และนวัตกรรม สสส. กล่าวว่า“ชุมชนบ้านชอนสมบูรณ์ ลด ละ เลิกดื่มแอลกอฮอล์“เป็นหนึ่งในโครงการสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่าย ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เห็นผลชัดเจนแม้จะเป็นโครงการขนาดเล็กแต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมกลุ่มกันทํางาน หากมีคนร่วมและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง ผลลัพธ์ที่ออกมาได้ผลดีสสส.ก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมและขยายเป็นโครงการขนาดใหญ่ทําต่อเนื่องจากเรื่องเดิมได้ และเมื่อทํามาได้ถึงจุดหนึ่ง ความยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น สามารถผลักดันเข้าสู่แผนงานของท้องถิ่น คือ อบต. หรือ อบจ. ต่อไป

ขบวนรณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้า

.อบรมให้ความรู้เยาวชนกลุ่มเสี่ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์โอกาส สสส.ความเห็น (1)

ชื่นชมครับ