วันที่ วัน พุธ ที่ 21 พฤษภาคม 2557

วันแรกของการเริ่มต้นการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

- เคารพธงชาติ กิจกรรมหน้าเสาธง

-ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู

-รับตารางสอน และระเบียบการของโรงเรียน

-รับมอบหมายงานการสอนและงานในหน้าที่ต่างๆ จากครูพี่เลี้ยง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)