สองโรงเรียนที่แตกต่าง

                                                             โรงเรียนสัตยาไสย และ โรงเรียนวนิษา

                     จากการที่ไดไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไสย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ทำให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไสยที่ใช้คุณธรรมนำวิชาการ ฝึกให้นักเรียนนั่งสมาธิและรับประทานอาหารมังสวิรัติ หลักสูตรของโรงเรียนยังคงยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่จะมีวิชาเพิ่มเติม คือ “คุณค่าความเป็นมนุษย์” เพิ่มขึ้นมา ซึ่งรายละเอียดของวิชานี้ เน้นให้นักเรียนมีความรักความเมตตาต่อผู้อื่น/รู้ถึงความจริงซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง/

การประพฤติชอบ/รักษาศีล และยึดหลักอหิงสา ความไม่เบียดเบียนผู้อื่น นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะชีวิต เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่ตนเองได้พบเจอมา สังเกตได้จากการตอบคำถามของนักเรียน กิจกรรมที่ได้เยี่ยมชมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจัดแสดงเป็นฐาน และในแต่ละฐานจะมีนักเรียนประจำฐานเพื่อบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม เริ่มจากฐานการจัดการน้ำ/การทำก๊าซชีวภาพ/แพลอยน้ำที่สามารถอาศัยอยู่ได้จริง/การประหยัดพลังงาน/บ้านดิน และการทำน้ำมันไบโอดีเซล นักเรียนที่ประจำในแต่ละฐานสามารถพูดบรรยาย อธิบายได้อย่างคล่องแคล่วให้ผู้เข้าเยี่ยมชมฟัง แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดองค์ความรู้ขึ้นในตัว สามารถนำมาถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี โรงเรียนสัตยาไสยเน้นให้นักเรียนรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศภายในโรงเรียนร่มรื่นมีต้นไม้จำนวนมาก แต่ในการไปศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธงและดูการจัดการเรียนการสอนของคุณครูที่มีการนำคุณธรรมมาสอดแทรกในเนื้อหาที่สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                     ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวนิษา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ได้พบกับ คุณชุมศรี ผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความรู้และข้อคิดในการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนนี้เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างอิสระโดยใช้โครงงาน นักเรียนจะได้ทำในสิ่งที่ตนสนใจอย่างแท้จริง การทำงานเป็นทีม และชิ้นงานที่ทำสามารถนำมาบูรณาการได้กับหลายวิชาจะไม่เน้นเนื้อหามากนัก เน้นให้นักเรียนมีภาพจำที่ดีในวัยเด็ก ให้ใช้ความคิดอย่างอิสระ สนุกกับการเรียน ในส่วนอนุบาลนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงครูชาวต่างชาติด้วย โรงเรียนวนิษาเป็นโรงเรียนที่มีเด็กจำนวนน้อย คือชั้นละ 1 ห้อง ห้องละไม่เกิน 20 คน ครูจึงสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด การทำงานของครูจะมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดหัวข้อที่จะให้นักเรียนเรียนรู้ บรรยากาศในการทำงานเป็นแบบกัลยาณมิตร รักและสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้การดำเนินงานขององค์กรประสบความสำเร็จ

                      จากการที่ได้ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไสยและโรงเรียนวนิษาในครั้งนี้พบว่า มีความอตกต่างในจุดเน้นของโรงเรียน โรงเรียนสัตยาไสยเน้นคุณธรรมนำวิชาการ โรงเรียนวนิษาเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอิสระตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้ แต่วิธีการใน

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนนั้นเหมือนกัน คือใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้ทราบถึงพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของผู้ปกครอง ถ้าให้เลือกและกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ดิฉันก็อยากเรียนที่โรงเรียนวนิษา เพราะได้ใช้ความคิดและได้ทำในสิ่งที่คิดให้เป็นจริง เรียนด้วยความสนุกและได้ความรู้ในคราวเดียวกัน แต่ทั้งนี้ทั้งสองโรงเรียนก็จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ ถึงแม้วิธีการจะต่างกัน

                       ความรู้ที่ได้รับจากการดูงานทั้งสองโรงเรียน คือ โรงเรียนสัตยาไสยและโรงเรียนวนิษาในครั้งนี้ สามารถนำมาปรับใช้ในการสอนของตนเองได้ โดยการนำคุณธรรมมาสอดแทรกในเนื้อหาวิชาที่สอนอยู่เสมอเพราะการสอนคนไม่ควรสอนแต่วิชาการ ควรสอนให้นักเรียนเป็นคนดีด้วย และจะนำวิธีการสอนแบบโครงงานที่เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดอย่างอิสระมาใช้กับวิชาที่สอนโดยเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิธีการสอนแบบโครงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดอย่างอิสระเต็มที่ ถ้าสามารถนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียนมารวมกัน นักเรียนน่าจะเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน aarความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมเลยคะคุณครูเหมียว...ถ้าจัดการเรียนการสอนแบบนี้เชื่อแน่ว่าเด็กไทยคงชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมากแน่นอน..ผลสัมฤทธิ์ก็คงจะสูงขึ้น...