เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๖๑

๖๑. ผู้บริหารสั่งให้ครูพานักเรียนไปเข้าค่ายทั้งๆที่ไม่มีประกัน

ในการไปเข้าค่ายแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ค่ายโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯจังหวัดนครนายก ครูได้เก็บเงิน ทำประกันอุบัติเหตุ

เรียบร้อย จัดที่นั่งรถเรียบร้อย และกำหนดให้นักเรียนที่จะต้องไปเข้าค่าย

ดำเนินการให้เรียบร้อยล่วงหน้า ๑ วัน และประกาศไว้ว่าถ้านักเรียนไม่ดำเนิน

ตามที่ประกาศจะไม่รับไปเข้าค่าย วันเดินทางมีนักเรียนที่ไม่ทำตามที่ได้ประกาศไว้

มารอเป็นจำนวนมากร่วม ๓๐ คน ไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุ เกินจำนวนที่ขอ

อนุญาตเขตพื้นที่ เอาไว้ ไม่ได้จัดที่นั่งรถไว้ให้ นักเรียนเข้าหาผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการไม่ได้ถามหัวหน้าคุณครูที่จะควบคุมนักเรียนไปเข้าค่าย สั่งคุณครู

ให้รับนักนักเรียนไปเข้าค่ายให้หมดทุกคนที่มาขอ จึงต้องให้นักเรียน อัดแน่นกันไป

ในรถเท่าที่มี ไม่สนใจว่าอัตราการควบคุมของนักเรียนกี่คนต่อคุณครูกี่คน ทำให้

หัวหน้าผู้ควบคุมอึดอัด จำใจต้องดำเนินการไป คนรถก็บ่น เจ้าหน้าที่ค่ายก็บ่น

ในเรื่องการจัดอาหารที่นอน แบ่งกลุ่ม จัดกิจกรรม และถ้าเกิดมีอุบัติเหตุขึ้นใคร

จะต้องถูกสอบสวนเป็นคนแรก และมีความผิดด้วย อยากให้ผู้บังคับบัญชา

พิจารณาเรื่องแบบนี้ให้รอบคอบ มิฉะนั้น จะเป็นการทำลายวินัยนักเรียน และ

ขวัญกำลังใจของครูไปพร้อม ๆ กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)