''อาจารย์ครับพวกผมสงสัยมากว่า พวกผมกรรมการโรงเรียน เข้าใจว่าโรงเรียนจะดีได้ต้องมีผู้บริหาร(ครูใหญ่)ดี ครูใหญ่เก่ง จริงใจ ตั้งใจ ซื่อสัตย์ แต่วันนี้ได้ประชุมร่วมกับคณะของอาจารย์ บอกว่าโรงเรียนจะดีได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน พวกผมความรู้ก็น้อย อาชีพก็ทำนา ทำสวน ทำไร่ จะเอาปัญญาที่ไหนไปช่วยทำโรงเรียนให้ดี ครู กับครูใหญ่นะครับต้องร่วมมือกันทำ มีศึกษานิเทศก์ นั่นแหละที่จะช่วยได้ พวกผมคงจะช่วยได้แค่เงินทอง และแรงกาย แรงใจ เท่านั้นละครับ"

          นี่คือคำพูดของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนึ่งที่พวกเราทีมศึกษานิเทศก์ สพท.สพ.2 ได้ไปเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ที่เข้าใจและคิดเช่นนี้มาตลอด แต่วันนี้พวกเราได้ช่วยกันปรับความเข้าใจว่ากรรมการสถานศึกษาทุกคน ผู้ปกครองทุกคนเป็นครูให้เด็กได้ และเป็นครูของกันและกันเองระหว่างผู้ปกครองก็ได้

          "ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น" ที่มีประสบการณ์มีความชำนาญ ต่างคนต่างเรื่อง หลากหลายมากมาย ได้มีโอกาสถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะทำให้ช่วยสืบทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

          ความดีใจสุขใจของพวกเราในวันนี้ คือเราใช้หลักการของ KM สร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนแห่งนี้ที่จะได้มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ลูกหลานของเขาเองต่อไป