ข้าพเจ้า นายจตุพล สุทธิพันธ์ รหัส4711116003 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จะตั้งใจเรียน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้