จากการที่ได้เรียนในวันนี้

  ความรู้ที่ได้รับ  - ได้ความรู้ในการใช้แวบไซต์ gotoknow

                        -ได้สร้างblog เป็นของตนเองจากที่ได้เรียน

  แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน  -ได้รู้ในการ chat ข้อมูล

                                            -ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มขึ้น

  การนำความรู้ไปใช้  - สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

                                กับตนเองมากขึ้น และก็นำความรู้นี้ไปสอนหรือชี้ แนะให้กับคนอื่นได้อีกด้วย