คะแนนสอบภาคภาษาจีนของลูกออกแล้ว
เป็นคะแนนสอบสำหรับเด็กอนุบาล 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2549