จากการได้เรียนวิชานี้ความรู้ที่ได้เช่น

1.  ได้เรียนรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตในงานต่างๆ  ได้  เช่น ส่งอีเมลล์  มีเวบเป็นของตัวเอง  มีบล็อก

2. ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน  โดยเฉพาะการแชท

3.  นำไปใช้ได้ในปัจจุบันและอนาคต  สามาระสอนเด็กโดยเครื่องมือที่ทันยุคทันสมัย