คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

พรรณี
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้รูปแบบเครือข่าย แกนนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายแกนนำระบบการดูแลช่วย เหลือนักเรียน   เพื่อศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  จำนวน  206  คน  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  จำนวน  206  คน  และนักเรียนช่วงชั้นที่  2 - 3    จำนวน   618  คน   

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบเครือข่ายแกนนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล มีสี่ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การวางแผน ( Plan ) ประกอบด้วย  การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา  การกำหนดยุทธศาสตร์  การกำหนดวิธีดำเนินงานและการจัดทำแผนปฏิบัติงาน  ขั้นตอนที่สอง ปฏิบัติตามแผน ( Do )  ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล  การจัดตั้งเครือข่ายแกนนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    การอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ  การประชุมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายแกนนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    การศึกษาดูงาน  และการนิเทศ  ติดตาม  ช่วยเหลือ  ขั้นตอนที่สาม  ตรวจสอบ  ( Check)  ประกอบด้วยการศึกษาผลการสร้างรูปแบบเครือข่ายแกนนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การศึกษาผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  และการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ขั้นตอนที่สี่  ปรับปรุง  พัฒนา  (Action)  ประกอบด้วยการ ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   การขยายผลโรงเรียนแกนนำ   และการเผยแพร่      ผลการศึกษาและพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พบว่า ผลการประเมินการดำเนินงานหลังใช้รูปแบบเครือข่ายแกนนำ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด    เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อย  ปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านยกเว้น  ด้านที่ 2  ด้านการดำเนินงาน ( D)  อยู่ในระดับมาก    ผลการเปรียบเทียบ การดำเนินงาน  ระหว่างก่อนกับหลังใช้รูปแบบเครือข่ายแกนนำ   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมสถานศึกษา  มีผล การดำเนินงานหลังใช้รูปแบบเครือข่ายแกนนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ผลการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  พบว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก  190  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  92.23  ระดับปานกลาง 12  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ    5.83  ระดับน้อย  4  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  1.94  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านมารยาทดี และด้านแต่งกายถูกต้อง  อยู่ในระดับมาก  จำนวน มากที่สุด คือ 193  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  93.69  ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา  ที่มีต่อรูปแบบเครือข่ายแกนนำพบว่าโดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษา  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรณี

คำสำคัญ (Tags)#คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 57670, เขียน: 07 Nov 2006 @ 15:04 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 21:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ตาต้าร์
IP: xxx.93.182.151
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากค่า