งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  รับผิดชอบงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3  จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่กำแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร และ อุทัยธานี  โดยในปีงบประมาณ 2550  รับผิดชอบโครงการของกรมอนามัย 3 โครงการ คือโครงการที่ 7,8,9