พระบรมราโชวาท

  จากหนังสือ "พ่อของแผ่นดิน" ซึ่งปฐากถาธรรม ตามรอยพระยุคลบาท โดย พระธรรมโกศาจารย์(พุทธทาสภิกขุ) เพื่อเป็นการขยายความในการที่เราชาวอุดมศึกษาจะน้อมนำ พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการที่จะนำไปปรับในการบริการวิชาการ หรือ พัฒนาในการสอนนักศึกษาต่อไป

 "คำว่าพอเพียง มีความหมายว่า พอกิน"

 "เศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลงจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาตัวเอง หมายความว่า สองขาของเรายืนอยู่บนพื้นได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องขอยืมของคนอื่นเพื่อที่จะยืนอยู่"

 "คำว่าพอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย"

 "พอเพียงอาจมีมาก อาจมีของหรูก็ได้ แต่ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น"

 "การพอเพียงในความคิด ก็คือ เสนอความคิดของตัวเอง และ ปล่อยให้คนอื่นพูดบ้าง และ ไปพิจารณาว่าที่เขาพูดและที่เราพูดอันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเรื่อง ถ้าไม่เข้าเรื่องก็นำไปแก้ไข"

JJ