บอร์ด สศช. ผ่าน 5 เกณฑ์ดัชนีความสุข

สศช. ผ่าน 5 เกณฑ์ดัชนีความสุข

บอร์ด สศช. ผ่าน 5 เกณฑ์ดัชนีความสุข คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบความหมายของดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็น สุข และ 5 องค์ประกอบนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ใช้ตัวเลขวัดดัชนีความสุข แต่ใช้วัดความเข้มแข็งของชุมชนและ การพัฒนาที่ได้รับ นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)    แถลงผล การประชุมคณะกรรมการ สศช. ซึ่งพิจารณาการพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่า คณะกรรมการพิจารณาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็น   เป็นสุข หมายถึง ความพอใจในการดำเนินชีวิตของคน ทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงสังคม เศรษฐกิจ        และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวม และสัมพันธ์ได้ถูกต้องดีงาม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม นายอำพนกล่าวว่า ความอยู่เย็นเป็นสุขอธิบายได้ 5 องค์ประกอบในการดำรงชีวิตของคนไทย คือ        1. ด้าน เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ที่มีรายได้และหลักประกันความมั่นคงในชีวิต     2. ความเข้มแข็งของคนทั้งในสังคม ชุมชน และครอบครัว   3. ความมีสุขภาวะที่ดี ทั้งจิตใจ อารมณ์ ร่างกาย และสติปัญญา อย่างสมดุลและเข้าถึงหลักศาสนา   4. อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ     5.หลักธรรมาภิบาลที่มีสิทธิเสรีภาพและการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน    ทั้งนี้ ภายในเวลา 2 เดือน จะนำการกำหนดตัวชี้วัดรายงานต่อคณะกรรมการอีกครั้ง ซึ่งตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่ใช่ตัวเลขวัดเหมือนเศรษฐกิจว่าเติบโตหรือลดลงร้อยละเท่าไร แต่จะดูความเข้มแข็งของครอบครัว สถิติการหย่าร้าง    เด็กได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างไร โดยในแต่ละชุมชนสังคมจะมีความต่างกันไปตามภูมิหลัง   นอกจากนี้ คณะกรรมการรับทราบรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 และให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549   ปลายเดือนนี้ สศช. จะจัดประชุมสร้างความเข้าใจ สนับสนุนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเครือข่ายขับเคลื่อนดัชนีวัดความเป็นอยู่ตามแผนฯ 10 รวมกับนโยบายรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอย่างไรก็ตาม การพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนากรอบแนวคิดของความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในระยะเวลา 3 เดือนต่อจากนี้ สศช. จะเร่งดำเนินการจัดทำดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแนวคิดเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขให้เป็นกระแสหลักในสังคม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายในการจัดทำดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งขยายไปสู่ระดับพื้นที่จังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน การดำเนินการจะเริ่มจากการปรับปรุงกรอบแนวคิด องค์ประกอบ และประเด็นการพัฒนาดัชนีชี้วัดความ อยู่เย็นเป็นสุขร่วมในสังคมไทย เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายละเอียดดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขเบื้องต้น ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงจัดทำรายงานสถานะความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และรายงานต่อสาธารณะ รวมทั้งนำเสนอในการประชุมประจำปี 2550 ของ สศช.   นอกจากนี้ ยังจะสนับสนุนสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงกับเครือข่ายขับเคลื่อนดัชนี ชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข อาทิเช่น ศูนย์คุณธรรม สปรส. สกว. สพน. สำนักวิจัยเอแบค โพลล์ และประสานความร่วมมือเชื่อมโยงองค์ความรู้ในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ดัชนีชี้วัดสู่การจัดทำดัชนีในระดับชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด ตลอดจนพื้นที่ชนบท-เมือง พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาดัชนีชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขขึ้น เพื่อให้มีดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุม ครบถ้วน สามารถชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป  

กรุงเทพธุรกิจ  7  พ.ย.  2549 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#สศช.#บอร์ด

หมายเลขบันทึก: 57681, เขียน: 07 Nov 2006 @ 15:26 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 10:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

twoplustraining
IP: xxx.121.171.114
เขียนเมื่อ 
Twoplus Training Center Co.,Ltd บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัดศูนย์อบรมก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย หลักสูตรกว่า 100 หลักสูตร ตั้งแต่การใช้โปรแกรม ความรู้สมัยใหม่ และประสบการณ์ ครบขบวนการทำงานก่อสร้างสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การก่อสร้าง บริหารโครงการ การบริหารอาคาร การบัญชี การเงิน กฏหมาย การตลาด การบริหารคุณภาพ เป็นต้นดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่  http://www.twoplustrainingcenter.com/
twoplustraining
IP: xxx.121.171.114
เขียนเมื่อ 
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ ร่วมด้วย ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์  จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อพิเศษเรื่อง การจำลองการก่อสร้างเสมือนจริงบนคอมพิวเตอร์ด้วย ArchiCAD11” เป็นการนำเทคโนโลยีด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่มาเชื่อมโยงกับการออกแบบก่อสร้างในปัจจุบันได้อย่างลงตัว โดยการสร้างอาคารเสมือนจริงลงบนคอมพิวเตอร์ สามารถแสดงผลเป็นแบบงาน    2 มิติ ควบคู่กับงาน 3 มิติ การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนสามารถนำเสนอทัศนียภาพที่เสมือนจริงในทุกๆส่วนของโครงการได้ ทำให้สามารถตรวจเช็คแบบที่เกิดการขัดแย้งได้ล่วงหน้าบนจอคอมพิวเตอร์ได้ทันที ลดปัญหาด้านระยะเวลา ค่าใช้จ่ายและปัญหาเกิดขึ้นในกระบวนการก่อสร้างจริงจึงขอเรียนเชิญสถาปนิกมืออาชีพทุกท่านและท่านผู้สนใจ ก้าวเข้าสู่นวัตกรรมใหม่ในวงการออกแบบยุค Interactive ด้วยการออกแบบอาคารแบบ Virtual Building ซึ่งเป็นการจำลองอาคารในจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปร่าง 3 มิติ ตั้งแต่ครั้งแรกในการออกแบบ ทั้งยังสามารถแสดง แปลน รูปด้าน รูปตัด และราคาค่าก่อสร้างได้ทันทีและตลอดเวลาด้วยซอฟแวร์ออกแบบที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดโปรแกรมหนึ่งของโลกที่ชื่อว่า ArchiCAD11 พร้อมด้วยทีมงาน Graph soft จากประเทศฮังการี             สอบถามรายละเอียด/สำรองที่นั่งด่วน   0-2693-4008-9 ติอต่อ คุณผึ้งและคุณยุ้ยหรือ www.twoplussoft.com รับจำนวนจำกัด ****เรียนกับมืออาชีพ  เพื่อเป็นมืออาชีพ****