จากการได้มาเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ได้ผึกปฏิบัติด้วยตนเอง