ความรู้ที่ได้รับมีหลายอย่าง

ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆหลายคน