บทคัดย่อการใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ไทย

ชื่อวิจัย   การใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2       โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

ชื่อผู้วิจัยค้นคว้า  พงศ์พันธ์  ปัญญาแก้ว

ครุศาสตร์บัณฑิต   สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

บทคัดย่อ

             การวิจัยในครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนฝึก - หลังฝึกของนักเรียน 30 คนที่ขาดทักษะพื้นฐานในการใช้แป้นพิมพ์ ของในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) โปรแกรมฝึกพิมพ์ Typing ภาษาไทย 3) เกมคอมพิวเตอร์สำหรับทดสอบก่อนการฝึก – หลังฝึกการใช้แป้นพิมพ์ 4) ตารางบันทึกผลการฝึกใช้แป้นพิมพ์ 

              ผลการวิจัยพบว่าจากการใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ไทย ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 จำนวน 30 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จะมีสาเหตุมาจากนักเรียนได้ทำการฝึกฝนใช้แป้นพิมพ์อย่างสม่ำเสมอและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เลือกมานั้นมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาและผ่านการประเมินประสิทธิภาพในการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดีย และได้ถูกการยอมรับจนมีเผยแพร่ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนไว้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะนำมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)