ในการเรียนวิชานี้ เกิดความรู้สึกหลากหลายอย่างมาก  ความรู้ที่ได้รับมีหลายเรื่องมากทั้งเรื่องที่แปลกๆและไม่เคยคิดว่าจะต้องเรียนเช่น แช้ท หรือ การเล่น M ซึ่งหลังจากเล่นแล้วก็สนุกดีพอควร
       จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนในวิชานี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้มากมายทางด้านคอมพิวเตอร์  เช่นการ chat  และการสมัครเป็นสมาชิกของwebsiteต่างๆ  และข้าพเจ้ายังได้ทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานแบบต่างๆกับเพื่อนๆร่วมชั้นเรียน เช่นการแลกเปลี่ยน email กันในการ chat สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ ข้าพเจ้าจะนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  ในการสอนให้เด็กได้รู้จักกับเทคโนโลยีใหม่ และการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องจากเทคโนโลยี