ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ในวันนี้ดิฉันได้รับความรู้ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ เล่น M โดยทราบถึงขั้นตอนและวิธีการเข้าสร้างเว็บไซต์ และการเข้าไปเล่น m ร่วมถึงการส่งเมล์ ซึ่งจากการเรียนรู้ในวันนี้ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อีกทั่งยังสามารถนำไปใช้สอนเด็กได้ในอนาคต