สมุดบันทึกฉบับนี้ข้าพเจ้าจะใช้บันทึกอนุทินการเรียนรู้ นำเสนอบทความ ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ใช้เสนอความคิดสำหรับการเรียนในรูบแบบที่ทันสมัย และรวดเร็ว