นักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (4/09/57)

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 วันนี้หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้ว ทางโรงเรียนมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการนักเรียนส่งเสริมสุขภาพอนามัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 29 คน

...........

นักเรียนทุกคนที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ที่รับ มาพัฒนาเกี่ยวกับสุขอนามัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดของอาหาร ความสะอาดของสถานที่ปรุงอาหารรวมทั้งบริเวณโรงอาหารที่เราทุกคนใช้รับประทานอาหาร เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่ ๆ น้อง ๆ ในโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)