วัยใส รักปลอดภัย

Dr.Anongpanuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในช่วงบ่ายวันนี้ วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาพัฒนาชุมชุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กะเด็กๆ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประกอบด้วย
1. นางสาวคณาภรณ์ ไชยโยราช
2 . นายธีระพงศ์ ชูพันธิ์
3. นางสาวเยาวลักษณ์ ปะนะทัง
ได้จัดกิจกรรมโครงการ วัยใส รักปลอดภัย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านมะกอกวิทยาสรรค์ (โรงเรียนวิถีพุทธ) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอขอบพระคุณวิทยากร ที่มาให้ความรู้ หัวข้อ วัยใส รักปลอดภัย และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ คุณอนงค์ภาณุช

ปะนะทังถิรวิทย์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโดรงเรียนบ้านมะกอกวิทยาสรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรมครั้งนี้คะ

สำหรับโครงการนี้ นิสิตฝึกงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ตระหนักในปัญหาวัยรุ่น ในโรงเรียน นักเรียนเป้าหมาย ระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันที่พบปัญหาของเด็กวัยรุ่น ปัญหาหนึ่งที่พบคือการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีอายุน้อยลงมาก ปัญหาดังกล่าวมีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเกิดทักษะในการป้องกันเรื่องเพศ ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้อง2. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยใสให้มีรักที่ปลอดภัย3. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรู้จักคุณค่าในตนเองและตระหนักถึงภัยอันตรายใกล้ตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้อง2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยใสให้มีรักที่ปลอดภัย3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรู้จักคุณค่าในตนเองและตระหนักถึงภัยอันตรายใกล้ตัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อนงค์ภาณุช  ปะนะทังถิรวิทย์

30 ส.ค.2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานแนะแนวความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับพี่

พี่นงหายไปนานมากๆๆ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะอ.ขจิต ฝอยทอง