การศึกษาบทบาทของระบบเหมืองฝายกับวิถีชีวิตชาวตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง


บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

ในการวิจัยผู้ศึกษาได้กำหนดเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆในชุมชนหมู่บ้านด้วยตนเอง เพื่อเกิดความเข้าใจกระบวนการและวิธีการจัดการวิถีชีวิต และด้านระบบเหมืองฝาย โดยเน้นข้อมูลพื้นที่อย่างละเอียดและให้สมบูรณ์มากที่สุดทุกแง่ ทุกมุม ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ การวิจัยครั้งนี้มุ่งไปที่ ประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน เยาวชน ในชุมชนเองเป็นเกณฑ์ในการศึกษาบทบาทของระบบเหมืองฝายกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมคนในชุมชนที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ของผู้วิจัยเองโดยได้ดำเนินการวิจัยดังนี้

ขอบเขตพื้นที่การวิจัย

โดยสอบถาม สัมภาษณ์จากประชาชนในหมู่บ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน กลุ่มผู้นำขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกลุ่มผู้นำชุมชน ประชาชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ ในการทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง กลุ่มเยาวชน ผู้สูงอายุ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างของผู้ที่ให้การสัมภาษณ์และพื้นที่ โดยใช้หลักเกณฑ์หลายประการ กระจายทั่วพื้นที่ ของ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

วิธีการที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการนี้ได้กำหนดวิธีการและเครื่องมือต่างๆมาเป็นส่วนประกอบดังนี้

1.การพบปะ สนทนากลุ่มในชุมชน

2.การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

3.การสังเกต

4.เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการวิจัย

4.1เครื่องบันทึกเสียง

4.2กล้องถ่ายรูป

4.3แบบสัมภาษณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการศึกษาและงานวิจัยในครั้งนี้ได้กำหนดวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การศึกษาวิจัยด้านเอกสาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลจาก

-เชิงเอกสาร โดยการค้นคว้าจากหนังสือ เอกสารอ้างอิง ผลงานวิจัย เอกสารทางราชการที่เปิดเผยได้ ข่าวสาร บทความ เอกสารสิ่งพิมพ์ ที่เกี่ยวข้อง

-ออกแบบสัมภาษณ์ เพื่อทราบแนวทาง กระบวนการ วิธีการ ในการศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับ บทบาทของระบบเหมืองฝายกับวิถีชีวิตชาวตำบลแจ้ซ้อน ผู้วิจัย ได้แสดงตัว เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ ขอความร่วมมือ ในการดำเนินการโดยเข้าพบผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขออนุญาต เข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อศึกษาวิจัย และ แกนนำภาคประชาชน และกลุ่มเยาวชนตามลำดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้องการ ตามวัตถุประสงค์แล้ว ได้นำข้อมูลที่ชัดเจน สมบูรณ์มาตีความให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ กับแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ทบทวนและรวบรวมไว้แล้วจึงได้นำ ไปปรึกษาและขอความแนะนำ เพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจะได้เก็บข้อมูลได้ถูกต้องตามประเด็นและสามารถสรุปอภิปรายผลตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน และสมบูรณ์ต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #รายงาน
หมายเลขบันทึก: 575090เขียนเมื่อ 24 สิงหาคม 2014 15:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 สิงหาคม 2014 15:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี