ลองมองหามุมสงบให้กับตัวเอง

นั่งลง...แล้วหลับตา...นิ่งนิ่ง

เราใฝ่ฝันในสิ่งใด

เราต้องการสิ่งใด

อีก  5  ปีข้างหน้า  10  ปีข้างหน้า

ในอนาคต

เราควรยืนอยู่ ณ จุดใด

เริ่มต้นที่ความใฝ่ฝัน

ความคิด  คิดแล้วจึงวางแผน

ค่อยค่อยปฎิบัติ  ค่อยค่อยปรับปรุง

มุ่งมั่น  อดทน  ขวนขวาย

ฝ่าฝันอุปสรรค  ปรับปรุงตนเอง

พัฒนาตนเอง

......................

วันที่เราเริ่มก้าว

วันที่เรากล้าก้าว

คือวันที่สำคัญที่สุด

ที่จะนำพาเราไปสู่

วันที่เรา...ยิ้มออก

      เก็บมาฝากจาก  ปกหลัง  หนังสือ  เริ่มที่ก้าว  ก้าวที่กล้า  โดย  นาน  สินธูสวัสดิ์