วันที่ 6 พฤศจิกายน  2549 เวลา 13.30 น. หน่วยวิจัยได้ทำพิธีมอบทุนให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยที่ไดรับทุน ปีงบประมาณ 2550 และได้มีการชี้แจงให้ความรู้กระบวนการและระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ โดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (อ.ศุภวิทู  สุขเพ็ง) ได้แนะนำและขั้นตอนการดำเนินงาน มี (คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง) ได้แนะนำระเบียบเกี่ยวกับการเงิน (คุณขวัญเรือน  แดงเรือ) ได้แนะนำระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของคณะ  ที่จะมุ่งเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย  clickดูรายละเอียด