ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยงานวัยเรียนได้จัดให้มีการอบรมการสร้างเครือข่ายในการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์และจัดให้มีเวทีการเสวนามุมมองการแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเยาวชนเข้าร่วม 50 คนในการอบรมได้ให้เด็กทำการวิเคราะห์ปัญหาระดับประเทศเยาวชนคิดว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาสื่อลามก อนาจาร การวิเคราะห์ปัญหาสังคมในจังหวัดนครสวรรค์เยาวชนคิดว่าปัญหาสังคมของจังหวัดนครสวรรค์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อตนเองได้แก่ ปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนติดยาเสพติด ติดเกมส์ การพนันการมีเพศสัมพันธ์ในวัยไม่สมควร การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ เยาวชนคิดว่าชุมชนของตนเองมีปัญหาในเรื่องคนในชุมชนติดยา และขายยา ปัญหาครอบครัวแตกแยก เด็กและยาวชนมีพฤติกรรมขายบริการทางเพศ หนีเรียน ติดเกมส์ พฤติกรรมก้างร้าว ทะเลาะวิวาท หลังการใช้บทเรียนในการวิเคราะห์สังคมแล้ว เยาวชนเสนอวิธีการป้องกันไม่ให้เยาวชนติดยาเสพติดโดยในส่วนของภาครัฐควรมีการเผยแพร่และให้ความรู้ถึงโทษของยาเสพติดและโทษของการขายยาให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับความรู้ และสนับสนุนให้เยาวชนมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สำหรับการเสวนามุมมองการแก้ปัญหายาเสพติดในเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ในเรื่องสภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบันที่พบในแต่ละภาคส่วน พบว่าในส่วนของหน่วยงานภาคเอกชนเห็นว่าสภาพปัญหาการติดยาของเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากเด็กขาดความอบอุ่นในครอบครัว และตัวเยาวชนเองก็มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลองของทุกชนิด ด้านหน่วยงานสาธารณสุขเห็นว่าปัญหาเกิดจากคนในชุมชนมีการว่างงาน ด้านหน่วยงานการศึกษาเห็นว่า ปัญหาเกิดจากพ่อแม่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน ด้านแกนนำเยาวชนเห็นว่า ปัญหาเกิดจากการคบเพื่อนไม่ดี เยาวชนไม่มีความหนักแน่นเพียงพอ มีเวลาว่างมากเกินไปและปัญหาครอบครัวแตกแยก ในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดนั้น หน่วยงานเอกชนคิดว่าโรงเรียนและครอบครัวต้องสอนให้เยาวชนรู้จักคิด วิเคราะห์ให้ได้ว่าสิ่งใดดี ไม่ดี เพราะถ้าเยาวชนคิดเป็นเยาวชนจะเลือกหนทางที่ถูกต้องได้ ด้านหน่วยงานสาธารณสุขคิดว่า การแก้ปัญหาต้องให้เยาวชนเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าการเชื่อเพื่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้กับเยาวชน ด้านหน่วยงานทางการศึกษาเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นครู้ผู้สอนต้องสอนให้เด็กนักเรียนค้นศักยภาพของตัวเองและครูหรือโรงเรียนทำหน้าที่ให้การสนับสนุนศักยภาพนั้นๆของเด็ก ด้านเยาวชนแกนนำเห็นว่าต้องให้เยาวชนคิดและตัดสินใจได้และค้นหาสิ่งที่ตนเองภูมิใจและนำสิ่งที่ตนเองภูมิใจมาใช้ประโยชน์