เรื่องเล่าอิสรชน : ชุดความรู้กิจกรรมข้างถนน

ชุดความรู้ดังกล่าวสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)ใช้เป็นแนวทางในการอบรมและวางกรอบในการทำงานภาคสนามกับกลุ่มเด็กและคนเร่ร่อน ที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ
ชุดความรู้กิจกรรมข้างถนน  

ชุดความรู้กิจกรรมสำหรับเด็กเร่ร่อนนี้ เป็นการจัดการ นำกิจกรรมที่อาสาสมัครเมืองของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) รวบรวมขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกับเด็กเร่ร่อนที่อยู่ตามที่สาธารณะทั่วไป แบ่งออกเป็น

  ชุดความรู้ที่ ๑ การสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ  

                ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเมืองของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) นั้น เน้นการทำงานในรูปแบบการสัมผัสสภาพปัญหาด้วยตัวเอง เข้าไปเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่มีความหลากหลายทั้งในด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม กายภาพ และพฤติกรรม  โดยที่ อาสาสมัครเมือง จำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการ ปูพื้นฐานความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ก่อน จากนั้นจึงจะเข้าพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ โดยการสร้างสัมพันธภาพดังกล่าว อาสาสมัครจำเป็นจะต้องเป็นผู้สร้างสัมพันธภาพด้วยตนเอง และ บันทึกการเลี่ยนแปลงทั้งในด้านของทัศนคติส่วนตัวของตัวอาสาสมัครเอง และรูปแบบของวิธีการที่เลือกใช้ในการเข้าถึงหรือสร้างสัมพันธภาพระหว่างอาสาสมัครกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่ออาสาสมัคร ในระหว่างการสร้างสัมพันธภาพ ดังนั้น ในชุดความรู้ที่ ๑ การสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจ นั้น จึงกล่าวได้ว่า ไม่มีขอบเขต หรือข้อจำกัดที่ชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่แวดล้อม ทั้ง อาสาสมัคร และ กลุ่มเป้าหมายในการทำงานในแต่ละพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันไป

  ชุดความรู้ที่ ๒ การสืบค้นรากเหง้าของเด็กและกลุ่มเป้าหมาย  

                เมื่อสามารถสร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจให้แก่เด็กและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมา คือการสืบค้นรากเหง้าของเด็กและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ในการแสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ หรือพัฒนาศักยภาพตามความเหมาสะมแก่เด็กหรือกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ ต่อไป โดยที่ การสืบค้นดังกล่าวต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ การพยายามรักษาความเป็นส่วนตัวของเด็กและกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญ ต้องไม่ เร่งรีบด่วนสรุปในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ต้องใจเย็น และคิดไว้เสมอว่า ข้อมูลที่ได้จากการพูดคุยกับเด็กและกลุ่มเป้าหมายในแต่ละครั้งมีความสำคัญ ต้องนำกลับมาบันทึกเพื่อเปรียบเทียบในการทำงาน ที่อาจจะใช้ระยะเวลานานในแต่และกรณีศึกษาของเด้กและกลุ่มเป้าหมายในการทำงาน

  ชุดความรู้ที่ ๓ พัฒนาทักษะพื้นฐาน  

                การพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กและกลุ่มเป้าหมายนั้น เป็นการนำเอาการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียนนำมาใช้ในพื้นที่โดยเฉพาะข้างถนน และพื้นที่สาธารณะ นำสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวของเด็กและกลุ่มเป้าหมายมาปรับให้เป็นการเรียนรู้ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ HOME SCHOOL นั่นเอง

  ชุดความรู้ที่ ๔ รักษาสภาพความสัมพันธ์  

                ขั้นตอนนี้ เป็นการทดสอบการสร้างสัมพันธภาพและการสร้างความไว้วางใจระหว่างอาสามัครกับเด็กและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ว่า สามารถสร้างสัมพันธภาพได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างพัฒนาการที่ดี อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิด ทัศนคติที่ดี ทั้งอาสาสมัคร เด็กและกลุ่มเป้าหมาย ในการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม

 

                ชุดความรู้ดังกล่าวสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)ใช้เป็นแนวทางในการอบรมและวางกรอบในการทำงานภาคสนามกับกลุ่มเด็กและคนเร่ร่อน ที่สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) ทำงานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าอิสรชนความเห็น (0)