ฉบับที่ ๐๑๘ เปิดรับสมัครผู้เรียน TRC E-Learning ปี 2557

เปิดรับสมัครผู้เรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโครงการหลักสูตรการศึกษาทางไกล ปี 2557

เปิดรับสมัครผู้เรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโครงการหลักสูตรการศึกษาทางไกล ปี 2557

                                               

             ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) จัดโครงการ หลักสูตร ระบบการศึกษาทางไกล TRC E-Learning เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ในฐานะที่ ศจย. มีพันธกิจเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย จัดการความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรและเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ซึ่ง ดำเนินการภายใต้หลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ที่ประกอบด้วย การสร้างองค์ความรู้ การเคลื่อนไหวสังคม และการผลักดันนโยบาย มาใช้อย่างสมบูรณ์ทั้ง 3 องค์ประกอบจึงเกิดพลังที่ก่อความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็นจริง ดังนั้น ศจย.จึงเห็นว่าควรมีการจัดอบรมทางวิชาการ หลักสูตรการศึกษาทางไกล TRC E-Learning โดยที่ผู้เรียนสามารถเรียนเวลาใดหรืออยู่ที่ใดก็ได้ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ก็สามารถเข้าไปเรียนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่บุคลากรที่ทำงานควบคุมยาสูบด้านวิชาการ

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเฝ้าระวังควบคุมยาสูบและการนำไปใช้ประโยชน์

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สร้างเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการระบบการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัดอย่างยั่งยืน

ขอเชิญชวนชาว Go to Know ที่สนใจการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ติดต่อสมัครเข้ามานะคะ

สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ คุณรติกร [email protected] 02 354 5346

ศจย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเหตุการณ์ ศจย.ความเห็น (0)