ข้อมูลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษารับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. ได้ให้สถาบันที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา รายงานข้อมูลคณาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก (สกอ.) กำหนดเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาของประเทศ   ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลนี้ ไดยได้นำฐานข้อมูลอ้างอิงจาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย และ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน (C7)  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีคณาจารย์นิเทศที่ผ่านการฝึกอบรม จาหหน่วยงานที่สกอ.ให้การรับรองจำนวน 33 คน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการรับรองได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ได้ที่ http://coop.wu.ac.th/  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"  จำนวน 2 รุ่น โดย รุ่นที่ 1 จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียวกระบี่ ดีวาน่า วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 มีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาผ่านการอบรม 81 คน ใช้งบสนับสนุนจากสกอ.412,965 บาท และรุ่น 2 จัดฝึกอบรม ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 20-22 กันยายน 2555 มีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  ผ่านการอบรม 94 คน ใช้งบสนับสนุนจากสกอ. 392,284 บาท รวม 2 รุ่น 175 คน นับเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาของภาคใต้ตอนบน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของชีวิตและอาชีพความเห็น (0)