ทีมงาน อาจารย์ สังกัด สพฐ กำลังรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ ร่วมกัน ในเรื่องการจัดการความรู้ เรื่อง น้ำดื่มที่สะอาดให้แก่เด็กนักเรียน รวมทั้ง วิธีการ เพื่อหลีกเลี่ยง ลดละเลิก ไม่บริโภค เครื่องดื่ม ที่ไม่ส่งเสริมสุขภาพ