การรายงานผลการดำเนินงาน

วรรณดี
การรายงานผลการเนินงาน เป็นการ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใจ
การรายงานผลการดำเนินงาน   การรายงานผลการเนินงาน  เป็นการ  การถ่ายทอดความรู้  ความคิด และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตนเอง  ให้ผู้อื่นเข้าใจ                                     วิธีการรายงาน           การรายงานด้วยวาจา  เป็นการ  เสนอผลการดำเนินงานโดยการ พูด  บรรยาย           การรายงานด้วยเอกสาร   เป็นการ เสนอผลการดำเนินงานโดยการเขียนเป็นเอกสารรายงาน            การรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี  เป็นการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการเสนอผลการดำเนินงานการรายงานที่มีความน่าเชื่อถือและนิยมใช้กันอย่างหลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ  คือ  การรายงานด้วยเอกสาร   (Report)   การรายงาน (Report) หมายถึง        การนำเสนอผลของการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ซึ่งเรียบเรียง อย่างมีระเบียบแบบแผน        การทำรายงานอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ความยาวของรายงานขึ้นอยู่กับขอบเขตของหัวข้อรายงาน และระยะเวลาในการทำรายงาน ประเภทรายงาน  แบ่งออกเป็น 4 ประการ   คือ 1.       รายงานวิชาการ  ( Reports)       หมายถึง    การศึกษาค้นคว้าและนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผนตามรูปแบบที่กำหนด        2. ภาคนิพนธ์ ( Term  paper)     มีลักษณะเช่นเดียวกับรายงาน    เพียงแต่เรื่องที่ทำภาคนิพนธ์มีรายละเอียดมากกว่า  3. วิทยานิพนธ์ (Thesis / Dissertation)   หมายถึง รายงานผลการค้นคว้าวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก  มีรายละเอียดลึกซึ้ง  มากกว่ารายงานปกติ มีรูปแบบรายงานตามมหาวิทยาลัยกำหนด เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิยาลัย 4. รายงานการวิจัย (Research)  หมายถึง  รายงานผลการค้นคว้าวิจัยทั่วไป  มีลักษณะเช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์  แต่ไม่ผูกพันกับสถาบันการศึกษาเหมือนวิทยานิพนธ์  ประโยชน์ของรายงาน 1.       เกิดองค์ความรู้ใหม่ 2.       มีพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ 3.       ทราบข้อมูลนำมาแก้ปัญหา 4.       มีทักษะในการแก้ไขปัญหา 5.       เป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอื่น       6.ใช้พัฒนาตำแหน่งของผู้รายงาน ขั้นตอนการเขียนรายงาน 1. เลือกและกำหนดหัวข้อการทำรายงาน ( Choose  the  topics)  -        ความสนใจของผู้ทำรายงาน -        ความรู้ที่จะทำรายงาน -        แหล่งข้อมูลในการค้นคว้า -        หัวข้อที่เหมาะสม 2.  กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำรายงาน  ( Report  objectives) กำหนดให้ได้ว่าต้องการทราบอะไร  เขียนเป็นข้อ ๆ  หรือ  ความเรียง 3.  จัดทำเค้าโครงรายงาน( The  Preliminary  Outline )  ซึ่งประกอบด้วย      -   ส่วนนำ  หรือ  ส่วนประกอบตอนต้น      -   ส่วนเนื้อหา หรือ ส่วนประกอบตอนกลาง      -   ส่วนอ้างอิง  หรือ ส่วนประกอบตอนท้าย โครงสร้างของรายงาน   มีหลายแบบแล้วแต่จะเลือกใช้  ในที่นี้นำเสนอเพียงหนึ่งรูปแบบ  ซึ่งน่าจะนำไปใช้ในวงการศึกษาได้เป็นอย่างดี  ดังนี้ ส่วนนำ  ประกอบด้วย 1.       ปกนอก 2.       ปกใน หรือ ใบปะหน้า 3.       บทสรุปสำหรับผู้บริหาร หรือ บทคัดย่อ 4.       กิตติกรรมประกาศ5.    สารบัญ6  . สารบัญตาราง7.   สารบัญภาพ8.   สารบัญแผนภูมิ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ 

    -        ความเป็นมาและความสำคัญ  กล่าวถึงความสำคัญของปัญหามีเอกสารอ้างอิง และความจำเป็นที่จะต้องศึกษา -        วัตถุประสงค์ เขียนส่งที่จะศึกษา นิยมเขียนเป็นข้อ ๆ -        สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) -        ความสำคัญของการศึกษา เขียนประโยชน์ของการศึกษา -        ขอบเขตของการศึกษา  บอกขีดจำกัดที่ศึกษาเกี่ยวกับ เนื้อหา              ตัวแปร              ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    -     นิยามศัพท์เฉพาะ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหากมีน้อย  อาจรวมไว้ในบทที่ 1 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ -  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง-  ระยะเวลาในการดำเนินงาน-  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล-  การสร้างเครื่องมือ-  วิธีดำเนินการ-  การวิเคราะห์ข้อมูล-  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล-  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล-  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 5 สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เขียนสรุปผลการศึกษาตั้งแต่ต้น จนจบ  พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา  ให้ข้อเสนอแนะ  ซึ่งสรุปได้  3  ประเด็น  คือ-   สรุปผล-   อภิปรายผล-   ข้อเสนอแนะ ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย -    บรรณานุกรม -        ภาคผนวก -        คณะทำงาน ลักษณะทั่วไปของรายงาน 1.  มีรูปแบบ  โครงสร้างสากลเป็นมาตรฐาน 2.  เขียนในสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว 3.  ใช้ประโยคอดีตกรรม 4.  ใช้สรรพนาม  ผู้รายงาน   ผู้ศึกษา    ผู้เขียน                             ฯลฯ  รายงานที่เป็นผลงานทางวิชาการ        มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ผลงานทางวิชาการ        เป็นผลงานที่ได้จากการปฏิบัติงานในหน้าที่        ตอบคำถามตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ        มีความสอดคล้องกันทุกบท        มีคุณภาพและมีประโยชน์ รายงานอย่างง่าย   เป็นการเขียนรายงานสั้น ๆ  จบภายในหนึ่งหน้ากระดาษ  ซึ่งประกอบด้วย        ชื่อเรื่อง        ผู้รายงาน        สภาพปัญหา        วัตถุประสงค์        วิธีดำเนินงาน        ผลการดำเนินงาน ผลงานบุคลากรต้นแบบ     มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายท่านที่เขียนรายงานแล้วส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเป็นครูต้นแบบ   เช่น ประเภท  ครูต้นแบบ                           สาขา    ปฐมวัย ชื่อ  นางอรวรรณ  แก้วแกม  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านนาข่า  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน    นวัตกรรมใบงาน  โดยใช้สื่อการ์ตูนกราฟฟิก    ประเภท  ครูต้นแบบ สาขา    ภาษาไทย ชื่อ  นางสากีน๊ะ  พันหวัง      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง              อำเภอควนโดน           จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน    รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  ประเภท  ครูต้นแบบ สาขา    คณิตศาสตร์ ชื่อ  นางนุรม๊ะ  นารีเปน      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์      กิ่งอำเภอท่าแพ      จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน    ผลของการสอนซ่อมเสริมโดยใช้เพื่อน  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ประเภท    ครูต้นแบบ สาขา    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชื่อ  นางสาวจันทิมา  อิ๋วสกุล      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย      อำเภอเมืองสตูล                 จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน    ผลการพัฒนาการสอนผ่าน Web  Blog  ประเภท  ครูต้นแบบ สาขา    วิทยาศาสตร์ ชื่อ  นายธรรมรัตน์ นุตะธีระตำแหน่ง  ครูโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู  จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจำลองสถานการณ์ เรื่อง เรื่องการจำลองตัวเองของDNA (DNA Replication)   ประเภท  ครูต้นแบบ สาขา    ศิลปะ ชื่อ  นายดาวูด    หมันเบญหมัด   ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา  ชูสินอุปถัมภ์  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน      การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มสนใจ     ประเภท    ครูต้นแบบ สาขา     สุขศึกษาและพลศึกษา ชื่อ    นายเอกวิทย์  ลีนวรพันธ์   ตำแหน่ง     ครูชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า  .สตูล ชื่อผลงาน    หนังสืออ่านประกอบ   ประเภท    ครูต้นแบบ สาขา     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชื่อ    นายสุชาติ  นิยมเดชา     ตำแหน่ง     ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม จ.สตูล ชื่อผลงาน    การจัดกิจกรรมในการปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะโดยใช้กระบวนการลูกเสือ  ประเภท    ครูต้นแบบ สาขา     ภาษาต่างประเทศ ชื่อ    นางสาวกฤตยาพร  พวงมณี     ตำแหน่ง     ครูชำนาญการ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล จ.สตูล ชื่อผลงาน    สื่อประกอบการเรียน  เรื่อง  Agreement  ประเภท   ครูต้นแบบ สาขา   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชื่อ  นางสาวนลินี  หวังสบู   ตำแหน่ง  ครู โรงเรียนสตูลวิทยา  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน   การจัดการเรียนแบบศูนย์การเรียน , การใช้แหล่งเรียนรู้  ประเภท   ผู้บริหารต้นแบบ สาขา   การบริหารการศึกษา ชื่อ   นายสุวิทย์  นิจภูริพันธ์    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์   อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน  1.       โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 2.       โรงเรียนระบบช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 3.       โรงเรียน อ.ย.น้อย  ดีเด่น 4.       โล่เชิดชูเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย 5.       ผู้บริหารดีเด่นของ ส.บ.ม.ท. 6.       โรงเรียนในโครงการ A.F.S. 7.       บุคคลคุณภาพด้านการศึกษา 8.       ต้นแบบโรงเรียนในฝัน  ประเภท   ศึกษานิเทศก์ต้นแบบ สาขา  การนิเทศการศึกษา ชื่อ  นายสัมภาษณ์  ปลอดขาว   ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพท.สตูล  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ชื่อผลงาน   ศักยภาพในการจัดทำแผนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของครูโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม   สังกัด  สพท.สตูล  ปีการศึกษา  2548                 ผู้สนใจรายละเอียดติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่โรงเรียน/สำนักงานดังกล่าว    คำสำคัญ     ( Keywords)   การรายงานผลการดำเนินงาน วันที่นำส่งข้อมูล               6  พฤศจิกายน  2549  ผู้นำส่งความรู้                  นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ หน่วยงาน                           กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล โทรศัพท์    074  711237  ต่อ  31E – mail    [email protected]

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการ

คำสำคัญ (Tags)#ศน. km

หมายเลขบันทึก: 57268, เขียน: 05 Nov 2006 @ 13:48 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 01:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะเป็นข้อมูลทางวิชาการที่ดีมากค่ะ
โอกาสหน้าดิฉันยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ค่ะ