ผู้บริหารที่ดี

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพหรือสำเร็จตามจุดประสงค์ได้ จะต้องนำการคิดเชิงระบบมาใช้ เพื่อจัดเตรียม วางแผน หาทางออก หาทางเลือกได้อย่างดี แล้วทำตามที่คิด หรือวางแผนไว้

ผู้บริหารที่ดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  เก่งคิด  เก่งเงิน  เก่งคน  เก่งเวลา เก่งงานและ บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล( good governance)

          เก่งคิด คือ ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่างคิด เป็นนักพัฒนา  เป็นนักวางแผน สู้ทุกรูปแบบ ไม่รอให้  โอกาสมาหา เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย

         เก่งคน ผู้บริหารต้องทราบว่าทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วนด้อย มีความสามารถมองศักยภาพของ ลูกน้องและใช้ความสามารถของแต่ละคนให้ถูกต้องกับงานต้องตั้งใจฟังทุกๆคน สามารจับประเด็นที่สำคัญได้  สรุปได้ กล้าตัดสินใจ ยุติธรรม มีทั้งพระเดชและพระคุณ รู้จักให้อภัย แยกแยะออกจากสมองเอาจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็ง(รู้เขารู้เรา)มีความสามารถในการสื่อสาร

         เก่งเงิน บริหารงบประมาณ จัดหา สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภ เดินสายกลาง

         เก่งงาน  รู้เรื่องงานตนเป็นอย่างดี ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา อยากรู้ อยากเห็น ศึกษาตลอดเวลาขยันเต็มที่อย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้เร็ว สื่อสารเก่ง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เก่งคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือมาก ยืดหยุ่น เป็นนักจัดการ นักวางแผนวิเคราะห์ผลงานของตนเองตลอดเวลา กระจายงานกระจายอำนาจ ทำงานเป็นทีมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         เก่งเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเวลาสำหรับงาน ครอบครัว ตนเอง กีฬา การพักผ่อน งานอดิเรกและสังคม รู้ความสำคัญของงานและชีวิต ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

         การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีประกอบด้วยหลักพื้นฐาน6ประการดังนี้
     

         1.หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฏข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฏและผู้ปฏิบัติตามตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย

         2.หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ

         3.หลักความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน

         4.หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ

         5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้ากระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง

         6.หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน

         องค์กรจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร

         1.       visionต้องชัดเจน เป็นคนขายแนวความคิดก่อนอธิบายได้ว่าองค์กรของตนเองไปทิศทางไหน

         2.       การสื่อสารต้องทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  

         3.       เมื่อบุคลากรเข้าใจแล้ว ต้องพยายามทำให้เขาทำข้อตกลงในสิ่งที่เขาเห็นด้วยกับเรา

          4.       เมื่อบุคลากรทำข้อตกลงกับองค์กรแล้ว ก็ให้กำหนดพันธกิจนั้นออกมาด้วย

         5.       ลงมือทำ โดยเน้นที่งานหลักของการพัฒนาองค์กร  

         ผู้นำองค์กรที่เก่งต้องเป็นมืออาชีพ การสร้างคนขององค์กรไม่จำเป็นต้อง เป็นคนของใคร””หรือ ตระกูลใด

         ต้องส่งเสริมสร้างคนโดยวัดความสำเร็จของงาน( Performance)และความสามารถ(Talent)

         โครงสร้างองค์กร  ต้องวางองค์กรให้เชื่อมถึงกัน( network)อย่าสร้างให้เป็นสามเหลี่ยมที่สูงจนคนข้างล่างมองไม่เห็นยอด

         ผู้นำองค์กรต้องสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้มีเวทีประลองและซ้อมแข่งกันทุกวัน สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้า

         10 วิธีปรับตัวให้เป็นคนทำงานสุด active

         1. ทำอารมณ์ให้สดชื่นตลอดเวลา

         2. เลือกเครื่องดื่มของโปรด ทำให้สบายใจ กระตือรือร้น

         3. พบปะเพื่อนๆบ้าง อย่าเก็บความเครียดไว้กับตัวนานเกินไป หรือหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเพียงอย่างเดียว

         4.  หมั่นพูดคุยกับคนที่อารมณ์ดีและประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อช่วยจุดประกายไฟ และเพิ่มแนวคิด

         5. มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

         6. ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีองค์กรใดที่ต้อนรับคนเกียจคร้าน

         7. หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ

         8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

         9. มองว่าอุปสรรคทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

         10. ใส่ใจกับงานให้ความสำคัญกับงาน เรียนรู้งานไม่หยุดนิ่งกับที่

          การคิด    คือการจัดการข้อมูลที่สมองและประสบการณ์ต่างๆได้รับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เหตุผลมุ่งไปสู่การตอบคำถาม แก้ปัญหาและนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

         ทำไมเราต้องคิด

 1. ความต้องการด้านกายภาพกระตุ้น  ความต้องการด้านปัจจัยสี่ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยความต้องการความรัก ความต้องการการยอมรับ ความต้องการกระทำในสิ่งที่อยากทำ
 2. ความอยู่รอดกระตุ้นให้คิด
 3. ปัญหากระตุ้นให้คิด คนเราเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเราต้องหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหานั้น
 4. ความต้องการสิ่งแปลกใหม่กระตุ้นให้คิด
 5. ความสงสัยกระตุ้นให้คิด

         การคิดเชิงระบบ    การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพหรือสำเร็จตามจุดประสงค์ได้ จะต้องนำการคิดเชิงระบบมาใช้ เพื่อจัดเตรียม วางแผน หาทางออก หาทางเลือกได้อย่างดี แล้วทำตามที่คิด หรือวางแผนไว้

         ทำไมต้องคิดเชิงระบบ

 1. เพื่อสามารถเปรียบเทียบได้อันจะนำไปสู่การตัดสินในเลือกที่ถูกต้อง
 2. เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 3. เพื่อหาทางเลือกได้ดีที่สุดในความจำกัด
 4. เพื่อมีกรอบความคิดที่คมชัดในการวางแนวทาง
 5. เพื่อสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติได้จริง
 6. เพื่อสามารถคาดการณ์อนาคตในการวางแผนเชิงรุกได้
 7. เพื่อสามารถเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องเข้ามาวิเคราะห์หรือใช้อย่างได้ผล
 8. เพื่อสามารถหาทางเลือกใหม่ที่ไม่ซ้ำแบบเดิม
 9. เพื่อสามารถหาข้อสรุปหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ผู้นำต้องเป็นโคชของดรีมทีม ต้องมีคุณสมบัติ 10 ประการ
 1. เลือกผู้เล่นได้อย่างดี
 2. ถ่ายทอดแผนการเล่นได้อย่างถูกต้อง
 3. ใช้เวลาในการรวมกลุ่มกัน
 4. รู้ว่าผู้เล่นมีนิสัย หรือชอบอะไร
 5. แก้ปัญหาได้อย่างดีเลิศ
 6. สนับสนุนสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของทีม(เปลี่ยนจากผู้บงการมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก)
 7. ได้รับความเคารพจากผู้เล่น เนื่องจากความไว้วางใจ ความห่วงใย และความสามารถในการตัดสินใจ
 8. ปฏิบัติต่อทุกคนตามความเหมาะสมของแต่ละคน
 9. นำทีมได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่อง
 10. เข้าใจในระดับของผู้เล่น(ชี้นำ ชี้แนะหรือสนับสนุน)
    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วาะแห่งการปฏิรูประบบสาธารณสุขและการประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#สร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 57267, เขียน: 05 Nov 2006 @ 13:29 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 18:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)