ผู้บริหารที่ดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ  เก่งคิด  เก่งเงิน  เก่งคน  เก่งเวลา เก่งงานและ บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล( good governance)

          เก่งคิด คือ ต้องเป็นคนมีวิสัยทัศน์ ช่างคิด เป็นนักพัฒนา  เป็นนักวางแผน สู้ทุกรูปแบบ ไม่รอให้  โอกาสมาหา เป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลาย

         เก่งคน ผู้บริหารต้องทราบว่าทุกคนมีทั้งส่วนดีและส่วนด้อย มีความสามารถมองศักยภาพของ ลูกน้องและใช้ความสามารถของแต่ละคนให้ถูกต้องกับงานต้องตั้งใจฟังทุกๆคน สามารจับประเด็นที่สำคัญได้  สรุปได้ กล้าตัดสินใจ ยุติธรรม มีทั้งพระเดชและพระคุณ รู้จักให้อภัย แยกแยะออกจากสมองเอาจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็ง(รู้เขารู้เรา)มีความสามารถในการสื่อสาร

         เก่งเงิน บริหารงบประมาณ จัดหา สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นประหยัด อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภ เดินสายกลาง

         เก่งงาน  รู้เรื่องงานตนเป็นอย่างดี ปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา อยากรู้ อยากเห็น ศึกษาตลอดเวลาขยันเต็มที่อย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้เร็ว สื่อสารเก่ง พูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เก่งคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือมาก ยืดหยุ่น เป็นนักจัดการ นักวางแผนวิเคราะห์ผลงานของตนเองตลอดเวลา กระจายงานกระจายอำนาจ ทำงานเป็นทีมใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         เก่งเวลา ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเวลาสำหรับงาน ครอบครัว ตนเอง กีฬา การพักผ่อน งานอดิเรกและสังคม รู้ความสำคัญของงานและชีวิต ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

         การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) มาจากคำว่า ธรรมะ + อภิบาล หมายความว่าหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดีประกอบด้วยหลักพื้นฐาน6ประการดังนี้
     

         1.หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฏข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งผู้ออกกฏและผู้ปฏิบัติตามตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย

         2.หลักคุณธรรมได้แก่การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมีความชอบธรรมในการใช้อำนาจ

         3.หลักความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบังบางส่วน

         4.หลักความมีส่วนร่วมได้แก่การเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราทำทั้งร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขและร่วมรับผิดชอบ

         5.หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้นอกจากจะต้องมีความรับผิดชอบแล้วยังต้องสร้ากระบวนการให้หน่วยงานต่างๆมาตรวจสอบได้ว่าการทำงานของเราโปร่งใสจริง

         6.หลักความคุ้มค่าได้แก่การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้ม เวลา คุ้มแรงงาน

         องค์กรจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไร

         1.       visionต้องชัดเจน เป็นคนขายแนวความคิดก่อนอธิบายได้ว่าองค์กรของตนเองไปทิศทางไหน

         2.       การสื่อสารต้องทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  

         3.       เมื่อบุคลากรเข้าใจแล้ว ต้องพยายามทำให้เขาทำข้อตกลงในสิ่งที่เขาเห็นด้วยกับเรา

          4.       เมื่อบุคลากรทำข้อตกลงกับองค์กรแล้ว ก็ให้กำหนดพันธกิจนั้นออกมาด้วย

         5.       ลงมือทำ โดยเน้นที่งานหลักของการพัฒนาองค์กร  

         ผู้นำองค์กรที่เก่งต้องเป็นมืออาชีพ การสร้างคนขององค์กรไม่จำเป็นต้อง เป็นคนของใคร””หรือ ตระกูลใด

         ต้องส่งเสริมสร้างคนโดยวัดความสำเร็จของงาน( Performance)และความสามารถ(Talent)

         โครงสร้างองค์กร  ต้องวางองค์กรให้เชื่อมถึงกัน( network)อย่าสร้างให้เป็นสามเหลี่ยมที่สูงจนคนข้างล่างมองไม่เห็นยอด

         ผู้นำองค์กรต้องสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้มีเวทีประลองและซ้อมแข่งกันทุกวัน สร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้า

         10 วิธีปรับตัวให้เป็นคนทำงานสุด active

         1. ทำอารมณ์ให้สดชื่นตลอดเวลา

         2. เลือกเครื่องดื่มของโปรด ทำให้สบายใจ กระตือรือร้น

         3. พบปะเพื่อนๆบ้าง อย่าเก็บความเครียดไว้กับตัวนานเกินไป หรือหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเพียงอย่างเดียว

         4.  หมั่นพูดคุยกับคนที่อารมณ์ดีและประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อช่วยจุดประกายไฟ และเพิ่มแนวคิด

         5. มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจน

         6. ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีองค์กรใดที่ต้อนรับคนเกียจคร้าน

         7. หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ

         8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

         9. มองว่าอุปสรรคทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

         10. ใส่ใจกับงานให้ความสำคัญกับงาน เรียนรู้งานไม่หยุดนิ่งกับที่

          การคิด    คือการจัดการข้อมูลที่สมองและประสบการณ์ต่างๆได้รับให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เหตุผลมุ่งไปสู่การตอบคำถาม แก้ปัญหาและนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

         ทำไมเราต้องคิด

 1. ความต้องการด้านกายภาพกระตุ้น  ความต้องการด้านปัจจัยสี่ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยความต้องการความรัก ความต้องการการยอมรับ ความต้องการกระทำในสิ่งที่อยากทำ
 2. ความอยู่รอดกระตุ้นให้คิด
 3. ปัญหากระตุ้นให้คิด คนเราเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาเราต้องหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือแก้ปัญหานั้น
 4. ความต้องการสิ่งแปลกใหม่กระตุ้นให้คิด
 5. ความสงสัยกระตุ้นให้คิด

         การคิดเชิงระบบ    การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพหรือสำเร็จตามจุดประสงค์ได้ จะต้องนำการคิดเชิงระบบมาใช้ เพื่อจัดเตรียม วางแผน หาทางออก หาทางเลือกได้อย่างดี แล้วทำตามที่คิด หรือวางแผนไว้

         ทำไมต้องคิดเชิงระบบ

 1. เพื่อสามารถเปรียบเทียบได้อันจะนำไปสู่การตัดสินในเลือกที่ถูกต้อง
 2. เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
 3. เพื่อหาทางเลือกได้ดีที่สุดในความจำกัด
 4. เพื่อมีกรอบความคิดที่คมชัดในการวางแนวทาง
 5. เพื่อสามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติได้จริง
 6. เพื่อสามารถคาดการณ์อนาคตในการวางแผนเชิงรุกได้
 7. เพื่อสามารถเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องเข้ามาวิเคราะห์หรือใช้อย่างได้ผล
 8. เพื่อสามารถหาทางเลือกใหม่ที่ไม่ซ้ำแบบเดิม
 9. เพื่อสามารถหาข้อสรุปหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ผู้นำต้องเป็นโคชของดรีมทีม ต้องมีคุณสมบัติ 10 ประการ
 1. เลือกผู้เล่นได้อย่างดี
 2. ถ่ายทอดแผนการเล่นได้อย่างถูกต้อง
 3. ใช้เวลาในการรวมกลุ่มกัน
 4. รู้ว่าผู้เล่นมีนิสัย หรือชอบอะไร
 5. แก้ปัญหาได้อย่างดีเลิศ
 6. สนับสนุนสิ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของทีม(เปลี่ยนจากผู้บงการมาเป็นผู้อำนวยความสะดวก)
 7. ได้รับความเคารพจากผู้เล่น เนื่องจากความไว้วางใจ ความห่วงใย และความสามารถในการตัดสินใจ
 8. ปฏิบัติต่อทุกคนตามความเหมาะสมของแต่ละคน
 9. นำทีมได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่อง
 10. เข้าใจในระดับของผู้เล่น(ชี้นำ ชี้แนะหรือสนับสนุน)