คุณภัทร์  สังกลม

รหัสนักศึกษา  4641440022

ปริญญาตรี  ชั้นปีที่  4

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (Com  18)

"Fly Me To The MooN"

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

E-mail : [email protected]

Tel : 085xxxxxxx

   "ฅนเมืองลิง"