ชื่อ-นามสกุล : วันเพ็ญ แซ่ลี้
รหัสนักศึกษา : 4641440014
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail : [email protected]
My Space : http://aoyhappiness.spaces.live.com/
My Picture :