บทความ

คิว
จงพยายาม

คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษา                  เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีขาดเล็กลงราคาไม่สูงมากนักและนับวันจะถูกลงเรื่อยๆ ทั้งมีหน่วยความจำและความเร็วในการคำนวณสูงและสามารถทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อนำมาประมวลผลออกแสดงได้ตามความต้องการ ซึ่งตามสถาบันการศึกษาทั่วไปสามารถจัดหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้งานด้านการบริหาร แต่ในด้านการเรียนการสอนการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นอุปกรณ์หลักมักจะไม่ค่อยนำมาสร้างบทเรียนเหมือนกับสื่ออื่นๆ  เช่น แถบบันทึกเสียง ในแถบบันทึกภาพ หรือสไลด์ประกอบเสียง เป็นต้น ในการสอนส่วนใหญ่จะนำบทเรียนที่ผลิตสำเร็จแล้วมาใช้กับผู้เรียน ซึ่งมักเกิดปัญหาที่ได้เนื้อหาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับบทเรียน คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน โรเบิตร์ต  เทเลอร์ ซึ่งเป็นนักเทคโนโลยีการศึกษาได้พยายามแบ่งการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1.  การใช่คอมพิวเตอร์ในลักษณะของติวเตอร์ 2.  การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของอุปกรณ์การเรียนการสอน 3.  การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะของผู้เรียน  เป็นการสอนการเขียนชุดคำสั่งให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ คอมพิวเตอร์การเรียนการสอน ( Computer Based Instruction : CBI) สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 1.  คอมพิวเตอร์จัดการสอน ( Computer Managed Instruction : CMI) 2.  การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ( Computer Aide or Assisted Instruction : CAI) ขั้นตอนการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ 1.  กำหนดจุดมุ่งหมาย 2.  การเก็บข้อมูล 3.  เรียนรู้เนื้อหา 4.  พัฒนาความคิด 5.  การออกแบบ หลังจากที่ผู้ผลิตได้นำข้อควรคำนึงต่างๆ ในการที่จะผลิตบทเรียนในคอมพิวเตอร์มาศึกษาอย่างดีแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการผลิตที่ผู้ผลิตต้องนำหลักเกณฑ์ที่สำคัญนำมาบรรจุลงในบทเรียน ซึ่งในบทเรียนจะต้องสร้างตามเกณฑ์ ดังนี้ 1.  นำเข้าสู่บทเรียน 2.  การกระตุ้นความสนใจ 3.  การนำเสนอเนื้อหา 4.  คำถามและคำตอบ

                                                                 อ้างอิง  

กิดานันท์  มลิทอง.2540. เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. พิมพ์ครั้ง

                                    ที่   1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. 2526. เทคโนโลยีทางการศึกษา : หลักการและแนว

                                   ทางปฏิบัติ.    กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วุฒิ+แคท+คิว

คำสำคัญ (Tags)#บทความ

หมายเลขบันทึก: 57184, เขียน: 03 Nov 2006 @ 19:56 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)